DET HäN­DE Då

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

För 60 år se­dan, 1960, bil­da­des OECD i Pa­ris – Or­ga­ni­sa­tio­nen för eko­no­miskt sam­ar­be­te och ut­veck­ling. 18 eu­ro­pe­is­ka sta­ter samt USA, Ka­na­da och Ja­pan gick sam­man.

För 125 år se­dan, 1895, skrev svens­ka tid­ning­ar att ett ”skan­di­na­viskt kafé” ha­de öpp­nat i Lon­don. Syf­tet var att loc­ka unga skan­di­na­vis­ka män till kafé­et så att de skul­le gå dit i stäl­let för att fres­tas att ta del av ”stor­stads­lifvets loc­kel­ser”, som det stod i tid­nings­spal­ten. Det an­sågs tryg­ga­re att till­bringa af­to­nen i kafé­ets läs­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.