An­ne­går­den bju­der på som­rigt pys­sel

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Trots att många lek­par­ker och in­vå­nar­hus hål­ler stängt den här som­ma­ren er­bjuds det ak­ti­vi­te­ter ock­så för barn i Helsing­fors.

Bar­nens eget kul­tur­hus An­ne­går­den är öp­pen al­la var­da­gar och ord­nar pro­gram bå­de in­ne och ute i den lek­ful­la träd­går­den.

Där finns en köks­träd­gård som är ge­men­sam för al­la stads­bor, od­lings­tal­ko ord­nas på tis­da­gar kloc­kan 10–14.

Bland de öv­ri­ga verk­stä­der­na kan näm­nas od­lings­ba­ra vy­kort som man själv får fyl­la med frön, virk­ning av man­da­la och till­verk­ning av in­sekt­ho­tell. Det är fritt in­trä­de till des­sa verk­stä­der.

För vux­na ord­nas dans­kur­ser på tis­dags­kväl­lar kloc­kan 17.30 och park­gym­pa på tors­dags­kväl­lar kloc­kan 18.

An­ne­går­den finns på An­ne­ga­tan 30 i Kam­pen i Helsing­fors. För den som hell­re stan­nar hem­ma och del­tar i vir­tu­el­la pro­gram kan man be­sö­ka An­ne­går­den via webb­si­dan www.an­nan­ta­lo.fi/sv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.