Det gla­da 20-ta­let sväng­er på Sve­a­borg

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Li­vet i Helsing­fors var glatt och sorg­löst för hund­ra år se­dan, på 1920-ta­let.

Trots att den här som­ma­ren är allt an­nat än be­kym­mers­fri för många helsing­for­sa­re kan man dröm­ma sig bort till en svun­nen tid för en kväll, med hjälp av mu­sik.

Kon­ser­ten Sala­ka­pak­ka Mus­ta mir­ri bju­der på vin­ta­ge­mu­sik i form av schla­ger, ku­plet­ter och jazz som för lyss­nar­na till­ba­ka till den stäm­ning som råd­de i sta­dens lönn­kro­gar un­der det gla­da de­cen­ni­et ef­ter kri­gen.

Det är ar­tis­ter­na Re­et­ta Risti­mä­ki, Ju­ha ”Hos­se” Hostik­ka och Mar­ko Pu­ro som står för un­der­håll­ning­en.

Kon­ser­ter­na ord­nas på ute­ser­ve­ring­en vid re­stau­rang Bas­ti­on Bist­ron på Sve­a­borg un­der en rad som­mar­kväl­lar, den förs­ta hålls fre­da­gen den 24 ju­li kloc­kan 19.15.

Bil­jet­ter­na kos­tar 20 eu­ro och säljs via www.ti­ket­ti.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.