Bätt­re än vän­tat för No­kia

No­ki­as vinst un­der and­ra kvar­ta­let i år blev läg­re än un­der sam­ma pe­ri­od fjol, men pre­sta­tio­nen över­träf­far än­då ana­ly­ti­ker­nas för­vänt­ning­ar.

Hufvudstadsbladet - - News - FRED­RIK HäGGMAN fred­rik.hagg­man@ksf­me­dia.fi

No­kia gjor­de li­te mind­re vinst un­der årets and­ra kvar­tal än fjol­å­rets, men över­skri­der än­då ana­ly­ti­ker­nas för­vänt­ning­ar med rå­ge.

Kvar­tals­rap­por­ten vi­sar ock­så att bo­la­get har fått kon­troll över kost­nads­struk­tu­ren, sä­ger de ana­ly­ti­ker som HBL har pra­tat med.

Även om för­sälj­ning­en nag­gas i kan­ter­na re­do­vi­sar No­kia ett starkt and­ra kvar­tal. Den ju­ste­ra­de rö­rel­se­vins­ten lan­dar på 423 mil­jo­ner eu­ro, vil­ket är li­te läg­re än un­der sam­ma pe­ri­od i fjol men märk­bart hög­re än ana­ly­ti­ker­nas för­vänt­ning på 277 mil­jo­ner eu­ro. Det här en­ligt Fact­sets kon­sen­sus­pro­gnos, rap­por­te­rar Kaup­pa­leh­ti.

”Lön­sam­he­ten över­skred för­vänt­ning­ar­na, kassa­flö­det för­bätt­ra­des märk­bart och vi såg tec­ken på en stark åter­komst in­om mo­bil­ra­di­o­verk­sam­he­ten. Re­sul­ta­tet per ak­tie steg jäm­fört med i fjol, trots de co­vid-19-re­la­te­ra­de ut­ma­ning­ar­na”, sä­ger vd Ra­je­ev Su­ri i ett press­med­de­lan­de.

Det ju­ste­ra­de re­sul­ta­tet per ak­tie är 0,06 eu­ro, vil­ket är dub­belt så myc­ket som ana­ly­ti­ker­na för­vän­ta­de sig. Un­der fjol­å­rets and­ra kvar­tal var det ju­ste­ra­de re­sul­ta­tet per ak­tie 0,05.

Om­sätt­ning­en sjönk med el­va pro­cent till 5 092 mil­jo­ner eu­ro, vil­ket främst be­ror på co­vid-19 och en skarp ned­gång i Ki­na, en­ligt rap­por­ten. Su­ri gläds än­då åt att för­sälj­ning­en av No­ki­as 5G-pro­dukt Re­efs­hark ökar.

Bo­la­get vän­tar sig att den nya pro­duk­ten ska stå för 35 pro­cent av för­sälj­ning­en in­om seg­men­tet för 5Gtek­nik till slu­tet av året. En­ligt rap­por­ten har No­kia 83 kon­trakt om le­ve­rans av 5G-tek­nik i dags­lä­get.

Ak­ti­en sköt i höj­den

Rap­por­ten får No­kia att skru­va upp för­vänt­ning­ar­na för res­ten av året. Rö­rel­se­mar­gi­na­len vän­tas bli 9,5 pro­cent, me­dan det ju­ste­ra­de re­sul­ta­tet per ak­tie för­ut­spås upp­gå till 0,20–0,30 per ak­tie.

Rap­por­ten föll ock­så pla­ce­rar­na i sma­ken. Vid börs­stäng­ning ha­de ak­ti­en sti­git med he­la 13,3 pro­cent från öpp­nings­kur­sen på 3,6 eu­ro.

Lön­sam­hets­för­bätt­ring­en vik­ti­gast

Ana­ly­ti­kern Kim­mo Sten­vall på OP ser för­bätt­ring­en av brut­to­mar­gi­na­len som den mest po­si­ti­va ny­he­ten No­kia ha­de att bju­da på un­der fre­da­gen.

Brut­to­mar­gi­na­len anger för­sälj­nings­in­täk­ter mi­nus di­rek­ta kost­na­der för verk­sam­he­ten, och är ett mått på hur lön­samt fö­re­ta­get är.

– Kon­kur­ren­sen är hård på nät­verks­mark­na­den och för att hänga med var No­kia tvung­na att lät­ta på kost­nads­struk­tu­ren lät­tas. Lön­sam­he­ten är en av de sa­ker som dri­ver ak­ti­en just nu.

Det ne­ga­ti­va i rap­por­ten är det sto­ra om­sätt­ningstap­pet. Sten­vall ser det än­då som re­a­lis­tiskt att sto­ra de­lar av den ute­bliv­na för­sälj­ning­en blir verk­lig­het un­der kom­man­de kvar­tal. En del av in­täkts­minsk­ning­en be­ror näm­li­gen på att ope­ra­tö­rer­na in­te kom­mit åt att in­stal­le­ra ny ut­rust­ning på grund av pan­de­min, sä­ger han.

– Om man ska se nå­got an­nat ne­ga­tivt så är det att även om No­kia kla­rar sig bra så ver­kar Erics­son va­ra än­nu star­ka­re.

En stor frå­ga är ock­så hur si­tu­a­tio­nen med den and­ra kon­kur­ren­ten Hu­awei ut­veck­las. Det ki­ne­sis­ka bo­la­get har va­rit i skott­glug­gen i fle­ra län­der den se­nas­te ti­den på grund av kopp­ling­en till den ki­ne­sis­ka re­gi­men.

Till ex­em­pel med­de­la­de Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son i en upp­märk­sam­mad tvär­vänd­ning i ju­li att Hu­awei por­tas från lan­dets 5G-nät.

– Ur te­le­o­pe­ra­tö­rer­nas per­spek­tiv har Hu­awei väl­digt at­trak­ti­va pro­duk­ter till bra pri­ser. Men det åter­står att se hur de på­ver­kas av de po­li­tis­ka be­slu­ten kring de­ras verk­sam­het.

Ock­så Mi­kael Raut­a­nen, vd och ana­ly­ti­ker på ana­lys­fö­re­ta­get In­de­res, ser det som en vik­tig ny­het att No­kia har för­bätt­rat sin lön­sam­het. Han lyf­ter ock­så fram det stärk­ta kassa­flö­det som en po­si­tiv för­bätt­ring.

Det fria kassa­flö­det var 265 mil­jo­ner eu­ro på plus un­der and­ra kvar­ta­let, då det var 1 mil­jard på mi­nus i fjol.

– Det här är nå­got som No­kia har haft sto­ra pro­blem med ti­di­ga­re. Nu går No­kia helt klart åt rätt håll.

No­kia de­lar in­te ut di­vi­dend i år och var tvung­et att sent om­si­der dra till­ba­ka 2018 års ut­be­tal­ning i fjol. Hur tro­ligt ser du det som att bo­la­get be­ta­lar di­vi­dend på årets re­sul­tat? – Än­nu är No­kia nog in­te på den ni­vån, jag tror bo­la­get vill för­säk­ra sig om att de står på sta­dig grund först. Jag vän­tar mig att en ut­be­tal­ning sker ti­di­gast ef­ter näs­ta år.

By­ter skep­pet rikt­ning un­der Lund­mark?

Fre­da­gens kvar­tals­rap­port var den sista som Ra­je­ev Su­ri pre­sen­te­ra­de som vd. Den 1 au­gusti ef­ter­träds han av For­tums vd Pek­ka Lund­mark, som gör come­back på No­kia ef­ter 20 år i le­dan­de po­si­tio­ner på and­ra fö­re­tag.

En­ligt Raut­a­nen är vd-by­tet en av de in­tres­san­tas­te frå­gor­na för No­kia just nu.

– Frå­gan man stäl­ler sig är om vdby­tet in­ne­bär ett byte av rikt­ning.

Hur tror du att man kom­mer att min­nas Su­ris tid som vd?

– Visst kom­mer man ju min­nas de sto­ra ut­ma­ning­ar­na och fö­re­tags­miss­lyc­kan­de­na som har präg­lat dis­kus­sio­nen kring No­kia de se­nas­te åren. Men ser man på Su­ris he­la tid som vd, se­dan 2014, så är det nog än­då re­mar­ka­belt att fö­re­ta­get är fri­ståen­de och ens vid liv fort­fa­ran­de. Det är en oer­hört hård marknad och att va­ra en av de tre sto­ra ak­tö­rer­na är en be­drift i sig.

Det är en oer­hört hård marknad och att va­ra en av de tre sto­ra ak­tö­rer­na är en be­drift i sig.

Mi­kael Raut­a­nen

Vd och ana­ly­ti­ker på ana­lys­fö­re­ta­get In­de­res

FO­TO: MARKKU ULANDER/LEH­TIKU­VA

No­kia är mitt i ett vd-skif­te. I dag ger Ra­je­ev Su­ri (till hö­ger) över vd-pos­ten till ef­ter­trä­da­ren Pek­ka Lund­mark, som när­mast kom­mer från For­tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.