Kon­to­ren står än­nu tom­ma

Co­ro­nakri­sen och di­stans­ar­be­tet har re­vo­lu­tio­ne­rat vårt sätt att job­ba.

Hufvudstadsbladet - - News - OS­KAR RÖNNBERG os­kar.ronn­berg@ksf­me­dia.fi

Se­dan mit­ten av mars har re­ge­ring­en re­kom­men­de­rat att al­la som kan ska job­ba på di­stans på grund av co­ro­na­vi­ru­sets smit­to­risk. Nu är epi­de­mi­lä­get lug­na­re, och det är fritt fram att åter­vän­da till kon­to­ren.

På de fles­ta stäl­len gäl­ler eg­na re­kom­men­da­tio­ner om att job­ba på di­stans åt­minsto­ne till mit­ten av au­gusti, vi­sar HBL:s rund­ring­ning. En­dast Helsing­fors stad åter­går nu till det nor­ma­la. Det är san­no­likt att di­stans­ar­be­te kom­mer att bli en mer eta­ble­rad del av kon­tors­ar­be­tan­de även ef­ter pan­de­min.

– Det finns ing­en åter­gång till det gam­la. Det hand­lar in­te om att folk skul­le bör­ja ar­be­ta hem­i­från mån­dag till fre­dag, ut­an mer spo­ra­diskt, sä­ger Pa­si Lan­ki­nen. på Folk­pen­sions­an­stal­ten.

Re­ge­ring­ens re­kom­men­da­tion om om­fat­tan­de di­stans­ar­be­te upp­hör på lör­dag. Det in­ne­bär än­då in­te en rus­ning till ar­bets­plat­ser­na, ut­an di­stans­ar­be­tet kom­mer i stort sett att fort­sät­ta rul­la på som för­ut, vi­sar HBL:s rund­ring­ning till nio av hu­vud­stads­re­gi­o­nens sto­ra ar­bets­gi­va­re.

På många ar­bets­plat­ser har åter­gång­en till nor­ma­la ar­betsru­ti­ner in­letts re­dan i bör­jan av som­ma­ren. Att en mind­re del av per­so­na­len an­nars ock­så är på plats då det är se­mester­ti­der har möj­lig­gjort en flex­ib­la­re åter­gång mot nor­ma­la för­hål­lan­den un­der som­ma­ren.

Till ex­em­pel på Te­lia har 25 pro­cent av per­so­na­len fått va­ra på plats på ar­bets­plat­ser­na se­dan förs­ta ju­ni. Trots det har om­kring 90 pro­cent di­stans­job­bat un­der som­ma­ren.

Sva­ren från de and­ra fö­re­ta­gen och myn­dig­he­ter­na är näs­tan iden­tis­ka – ku­ty­men är att de som på grund av ar­bets­upp­gif­ter el­ler hem­ma­för­hål­lan­den mås­te, får job­ba på kon­to­ret.

På grund av se­mest­rar gäl­ler prin­ci­per­na om di­stans­ar­be­te på de fles­ta ar­bets­plat­ser åt­minsto­ne till mit­ten av au­gusti. Rikt­lin­jer­na för hur ar­be­tet ska skö­tas på hös­ten sta­kas på många stäl­len ut i au­gusti.

Många for­sät­ter på di­stans

Av de upp­ring­da ar­bets­gi­var­na är det en­dast Helsing­fors stad som föl­jer re­ge­ring­ens re­kom­men­da­tion nog­grant och där den eg­na re­kom­men­da­tio­nen om di­stans­ar­be­te upp­hör nu. En fem­te­del av sta­dens per­so­nal har så­da­na jobb där di­stans­ar­be­te är möj­ligt.

– Di­stans­ar­be­te kom­mer sä­kert att ske i fort­sätt­ning­en i hög­re grad än för­ut. I syn­ner­het då epi­de­mi­lä­get in­te är över vo­re det helt bra att al­la än­nu in­te är på kon­to­ret sam­ti­digt. Men grund­re­geln är den att vi nu åter­går till det nor­ma­la, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Li­i­sa Ki­ve­lä på Helsing­fors stad.

På till ex­em­pel So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et är det där­e­mot till­lå­tet att job­ba på di­stans he­la au­gusti, om ar­bets­upp­gif­ter­na tillå­ter det.

– För sep­tem­ber har inga di­rek­tiv än­nu gjorts, vi föl­jer med det epi­de­mi­o­lo­gis­ka lä­get, sä­ger mi­ni­ste­ri­ets för­valt­nings­ö­ver­di­rek­tör Jaa­na Koski.

Där­e­mot kom­mer di­stans­ar­be

❞ Di­stans­ar­be­te kom­mer sä­kert att ske i fort­sätt­ning­en i en hög­re grad än för­ut. I syn­ner­het då epi­de­mi­lä­get in­te är över vo­re det helt bra att al­la än­nu in­te var på kon­to­ret tilli­ka men grund­re­geln är den att vi nu åter­går till det nor­ma­la. Li­i­sa Ki­ve­lä kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Helsing­fors stad

tet san­no­likt att fort­sät­ta som nu he­la året ut på Folk­pen­sions­an­stal­ten FPA, även om den nu­va­ran­de re­kom­men­da­tio­nen gäl­ler till slu­tet av au­gusti.

– Vi fort­sät­ter med om­fat­tan­de di­stans­ar­be­te än­nu på hös­ten, frå­gan är hur länge, sä­ger Folk­pen­sions­an­stal­tens HR-di­rek­tör Pa­si Lan­ki­nen.

”Ing­en åter­gång till det gam­la”

Co­ro­na­pan­de­min och den myc­ket snab­ba över­gång­en till di­stans­ar­be­te har lett till en stor om­välv­ning i ar­bets­li­vet. Det ver­kar klart att nor­men in­te läng­re kom­mer att va­ra att man job­bar fem da­gar i vec­kan på kon­to­ret vid sitt per­son­li­ga skriv­bord.

Att bli tving­ad till di­stans­ar­be­te öpp­na­de upp ögo­nen för många som in­te ti­di­ga­re sett det som ett al­ter­na­tiv.

– Det är många som bru­kat kom­ma till ar­bets­plat­sen var­je dag av gam­mal va­na, som in­te alls tänkt på möj­lig­he­ten att job­ba någ­ra da­gar i

❞ Det här kom­mer nog att bli vårt nya sätt att ar­be­ta. Det är en flex­i­bel mo­dell och det var åt det hål­let vi har va­rit på väg he­la ti­den – den här vå­ren har ba­ra för­snab­bat pro­ces­sen. Anu Tu­o­mo­lin HR-di­rek­tör på Ak­tia

vec­kan hem­i­från, sä­ger Ju­ha Härkö­nen, sä­ker­hets­an­sva­rig på For­tum.

För många har det vi­sat sig att det kan va­ra lät­ta­re att kom­bi­ne­ra ar­bets- och fa­mil­je­liv då man har möj­lig­het att job­ba hem­i­från.

– Det finns ing­en åter­gång till det gam­la. Men det hand­lar in­te om att folk skul­le bör­ja ar­be­ta hem­i­från mån­dag till fre­dag, ut­an mer spo­ra­diskt, sä­ger Pa­si Lan­ki­nen på FPA.

Även om många ar­bets­plat­ser strä­var ef­ter att åter­gå till nor­mal­för­hål­lan­den på hös­ten, är det många ar­bets­gi­va­re som nu fun­de­rar på vad det ”nya nor­ma­la” egent­li­gen kom­mer att va­ra.

– Di­stans­ar­be­tet har kom­mit för att stan­na, men det kom­mer in­te att se ut som det gör nu. Vi har lärt oss grun­der­na i di­stans­ar­be­te, nu bör­jar fort­sätt­nings­kur­sen, sä­ger bygg­bo­la­get YIT:s HR-chef Pii Rau­lo.

Hur väl för­be­red­da man va­rit för den snab­ba över­gång­en till di­stans­ar­be­te va­ri­e­rar. På mul­ti­na­tio­nel­la bo­lag har det va­rit var­dags­mat se­dan länge att kom­mu­ni­ce­ra och fun­ge­ra di­gi­talt på di­stans, på and­ra stäl­len har vå­ren va­rit en tid för att ska­pa nya sätt att ar­be­ta till­sam­mans.

– Un­der vå­ren har de di­gi­ta­la kun­ska­per­na och pro­ces­ser­na för hur vi hål­ler kontakt med varand­ra och har mö­ten på di­stans ut­veck­lats. Så­dant som fun­ge­rar bra lö­nar sig att hål­la kvar: vi har lärt oss att man kan ha ett di­stansmö­te i stäl­let för att resa, sä­ger Li­i­sa Ki­ve­lä från Helsing­fors stad.

Läg­re sjuk­från­va­ro

Det är san­no­likt att det blir van­li­ga­re att di­stans­job­ba någ­ra da­gar i vec­kan, en­ligt ar­be­tets och det pri­va­ta li­vets be­hov. Det vik­ti­ga, som många sak­nat un­der den gång­na vå­ren och som­ma­ren, är mö­ten an­sik­te mot an­sik­te med and­ra män­ni­skor.

– Män­ni­skor har ett stort be­hov av att se varand­ra, vi är så­da­na va­rel­ser. Då vi pra­tar med varand­ra på di­stans mis­sar vi ock­så en stor del av den ord­lö­sa kom­mu­ni­ka­tio­nen, sä­ger Rau­lo.

Al­la fö­re­tags­re­pre­sen­tan­ter fram­hä­ver att åter­gång­en till det ”nor­ma­la” in­te be­ty­der att man åter­går till sam­ma ru­ti­ner som fö­re co­ro­na­pan­de­min. Att ar­betsru­ti­ner­na för­änd­ras be­ror än­då in­te på co­ro­na­vi­ru­set, ut­an är en för­änd­ring som hur som helst skul­le kom­ma att ske.

– Det här kom­mer nog att bli vårt nya sätt att ar­be­ta. Det är en flex­i­bel mo­dell och det var åt det hål­let vi har va­rit på väg he­la ti­den – den här vå­ren har ba­ra för­snab­bat pro­ces­sen, sä­ger Ak­ti­as HR-di­rek­tör Anu Tu­o­mo­lin.

Ett ar­gu­ment för att fort­sät­ta med di­stans­ar­be­te är läg­re sjuk­från­va­ro.

– Sjuk­från­va­ron har mins­kat ra­di­kalt i år. Det har väl va­rit mind­re sä­songs­in­flu­en­sor i Fin­land i år, och när man är hem­ma så har man in­te be­hövt ta sjuk­från­va­ro på grund av en li­ten förkyl­ning, sä­ger Tu­o­mo­lin.

Kon­to­ren för­änd­ras

Vad är fram­ti­den för al­la sto­ra kon­tors­kom­plex, om fö­re­ta­gen nu in­sett att mer om­fat­tan­de di­stans­ar­be­te är nå­got det lö­nar sig att fort­sät­ta med? Kom­mer be­ho­vet av kon­torslo­ka­ler att mins­ka?

På Ak­tia är sva­ret att be­ho­vet av lo­ka­ler in­te mins­kar – åt­minsto­ne på kort sikt.

På ad­vo­kat­by­rån Ro­schi­er, som har kon­tor i bå­de Helsing­fors och Stock­holm, ser man in­te hel­ler nå­got be­hov av mind­re lo­ka­ler.

– Vi har väl­digt op­ti­ma­la ar­bets­ut­rym­men re­dan i da­gens lä­ge, så jag har svårt att se att pan­de­min skul­le in­ver­ka på vårt be­hov av kon­torslo­ka­ler fram­ö­ver, sä­ger mark­nads­fö­rings­chef Ma­lin Pet­ters­son på Ro­schi­er.

På For­tum har man märkt att det in­te finns be­hov för att al­la med­ar­be­ta­re har eg­na, per­son­li­ga ar­bets­rum el­ler -bord på kon­to­ret.

– Vi har re­dan ta­git bort hälf­ten av ar­bets­sta­tio­ner­na för att kun­na hål­la fy­sisk di­stans på kon­to­ret, och knap­past kom­mer vi att be­hö­va ta i bruk al­la av dem igen, sä­ger Ju­ha Härkö­nen på For­tum.

Vis­ser­li­gen har många ar­bets­plat­ser se­dan länge haft ic­ke-per­son­li­ga ar­bets­sta­tio­ner där det är först till kvarn som gäl­ler, men en för­änd­ring ver­kar än­då va­ra på gång.

– Kon­torslo­ka­ler­na le­ver he­la ti­den, om man tän­ker att vi först gått från bås­kon­tor till öpp­na kon­tors­land­skap, och nu är på väg mot nå­gon slags hy­brid­lo­ka­ler. Vad det är, ska vi ut­veck­la till­sam­mans, sä­ger YIT:s Pii Rau­lo.

Hon tror att störs­ta de­len av ar­be­tet kom­mer att ut­fö­ras på ar­bets­plat­sen även i fram­ti­den.

– Men om man di­stans­job­bar en el­ler två da­gar i vec­kan är det klart att ut­rym­mes­be­ho­vet för­änd­ras, sä­ger Rau­lo.

Det kan in­ne­bä­ra att man pla­ne­rar in ar­bets­rum el­ler åt­minsto­ne ar­bets­hör­nor i fram­ti­dens hem. El­ler byg­ger ge­men­sam­ma ar­bets­rum i hög­hu­sens bot­ten­vå­ning­ar – di­stans­ar­be­te mås­te in­te gö­ras ba­ra från köks­bor­det.

FO­TO: CREATIVE COMMONS/MICROBIZ MAG

Hur kom­mer fram­ti­dens ■ di­stans­ar­be­te att se ut? Di­stans­ar­be­te be­ty­der in­te att man nöd­vän­digt­vis mås­te sit­ta hem­ma vid köks­bor­det och job­ba, sä­ger YIT:s HR­chef Pii Rau­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.