Det­ta har hänt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Tu­rer­na kring Brän­dö köp­cent­rum har på­gått se­dan 2016, då po­li­ti­ker­na i Helsing­fors stads­full­mäk­ti­ge skis­sa­de upp en förs­ta ver­sion av ett nytt köp­cent­rum.

●●Nu ser dra­mat ut att gå mot sitt slut – ut­an nå­gon som helst åt­gärd.

●●Stads­full­mäk­ti­ge ha­de klub­bat ige­nom be­slu­tet när sex bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i feb­ru­a­ri 2019 gick ihop och över­kla­ga­de be­slu­tet till för­valt­nings­dom­sto­len.

●●Men in­te ba­ra de bo­en­de röt till. Även Helsing­fors stads­mu­se­um vil­le be­va­ra köp­cent­ret i sin nu­va­ran­de form. Mu­se­et klas­sa­de bygg­na­den från 1960 som ”ar­ki­tek­to­niskt myc­ket väl över­vägd och slut­förd” och ”väl­be­va­rad”. Dess­utom an­såg mu­se­et att bygg­na­den ha­de ett ”myc­ket stort kul­tu­rellt vär­de för om­giv­ning­en”.

●●Re­dan då, i feb­ru­a­ri i fjol, slog Helsing­fors för­valt­nings­dom­stol fast att en riv­ning vo­re olag­lig med hän­vis­ning till att full­mäk­ti­ge bort­sett från ny­byg­gets ef­fek­ter. Bostads­hu­sen skul­le bli upp till 37 me­ter höga, av­se­värt hög­re än de and­ra bostads­hu­sen i om­rå­det. Dess­utom ha­de an­ta­let affärer – och där­med tjänster för in­vå­nar­na – mins­kat, me­dan bil­tra­fi­ken be­döm­des öka.

●●Sta­den vil­le över­kla­ga be­slu­tet, men Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len gav in­te sitt bi­fall till det, en­ligt ett press­med­de­lan­de på tors­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.