Lä­ka­re: Vi skil­jer in­te på folk och folk

Se­mester­fi­rar­na floc­kas till små or­ter och den eg­na häl­so­sta­tio­nen är of­ta långt bor­ta. Om in­te per­so­ner med sym­tom av co­vid-19 får tes­tas ge­nast kan det få svå­ra följ­der, var­nar lä­ka­re.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - EL­SA KEMP­PAI­NEN/SPT

Nu un­der se­mes­ter­sä­song­en be­fin­ner sig många på som­mar­stu­gan. På oli­ka håll i lan­det har det rap­por­te­rats om fall där per­so­ner hän­vi­sats till si­na hem­kom­mu­ner för vård, bland an­nat Yle och Va­sab­la­det har skri­vit om så­da­na fall.

I Par­gas tre­dubb­las an­ta­let män­ni­skor på or­ten un­der som­ma­ren. Över­läka­re Ken­net­hWil­son vid Par­gas häl­so­sta­tion ser det som en själv­klar­het att tes­ta al­la.

– Vi skil­jer in­te på folk och folk. Vi tes­tar al­la som be­hö­ver tes­tas.

Ef­tersom det hand­lar om bråds­kan­de vård går räk­ning­en till hem­kom­mu­nen. Det är vik­tigt för en li­ten ort som Par­gas som an­nars kanske in­te skul­le ha råd att tes­ta al­la tu­ris­ter.

Det är en del av stra­te­gin att in­te skic­ka i väg folk om de har sym­tom. Sju­ka ska in­te resa, sä­ger Wil­son.

I Par­gas har det tes­tats fli­tigt, ock­så som­mar­gäs­ter. Skol­star­ten som vän­tas sät­ta fart på smitt­sprid­ning är ett oros­moln, men ka­pa­ci­te­ten att re­a­ge­ra har fun­nits se­dan mars. Nu ef­ter­ly­ser han för­nuft – det kan bli en tung höst om folk in­te har vett att skö­ta sig.

– Vi får im­pro­vi­se­ra, en vec­ka i ta­get, och se hur vi pri­o­ri­te­rar.

Wil­son har in­te hört om någ­ra en­skil­da fall där per­so­ner skic­kats till hem­or­ten för att tes­tas, men han sä­ger att det mås­te va­ra frå­ga om ett tan­ke­fel.

– Det är nå­gon som in­te tänkt ef­ter. Nå­gon som in­te för­stått hur otro­ligt vik­tigt det är att vi lyc­kas stop­pa smitt­ked­jor­na.

Att in­te tes­ta di­rekt kan ha all­var­li­ga ris­ker, sä­ger ock­så Eli­na Kärnä, in­fek­tions­ö­ver­läka­re på Se­i­nä­jo­ki cen­tral­sjuk­hus.

– Det är ris­ka­belt om folk bör­jar resa och smit­ta and­ra. Det är bäst att åt­gär­da si­tu­a­tio­nen med det­sam­ma obe­ro­en­de av ort.

För­u­tom smitt­sprid­ning­en ser hon det som pro­ble­ma­tiskt att per­so­ner i vis­sa fall helt kan lå­ta bli att upp­sö­ka vård om de in­te får tes­tas di­rekt. I Se­i­nä­jo­ki är test­ning­en all­tid gra­tis och så­väl stug­folk som per­so­ner som kom­mer från ut­lan­det tes­tas.

Eli­na Kärnä hop­pas att en lik­nan­de prax­is tilläm­pas ock­så på and­ra or­ter.

Hon har än­då för­stå­el­se för att si­tu­a­tio­nen kan va­ra kne­pi­ga­re på små or­ter med mind­re la­bo­ra­to­ri­e­ka­pa­ci­tet och många som­mar­stu­gor.

– Det är vik­tigt att vi har na­tio­nel­la, ge­men­sam­ma rikt­lin­jer för var och hur man får tes­ta sig och att folk ly­der dem. Det mås­te gå snabbt och en­kelt.

Res in­te om du kän­ner dig sjuk

Vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd sä­ger Ni­i­na Ikonen, sak­kun­nig på en­he­ten för mi­kro­bi­o­lo­gisk ex­per­tis, att co­ro­na­test ska gö­ras så snabbt och så en­kelt som möj­ligt obe­ro­en­de av ort.

– Jag har in­te hört om att nå­gon skul­le ha bli­vit ne­kad co­ro­na­test­ning för att per­so­nen in­te va­rit från or­ten.

God be­red­skap på Ki­mi­to­ön

På häl­so­sta­tio­nen i Ki­mi­to, en an­nan po­pu­lär ort bland se­mester­fi­ra­re, har man un­der he­la som­ma­ren va­rit fli­tig med att tes­ta som­mar­gäs­ter och and­ra per­so­ner som in­te bor på or­ten. Det sä­ger le­dan­de lä­ka­re Sa­mi Sal­mi­nen.

Sal­mi­nen vill in­te kom­men­te­ra en­skil­da fall, men sä­ger att det va­rit frå­ga om ett un­dan­tags­fall om nå­gon ne­kats test­ning i Ki­mi­to.

I så­da­na fall där kli­en­tens hem­kom­mun lig­ger nä­ra har man ibland hän­vi­sat till den eg­na häl­so­sta­tio­nen, of­ta för bå­de test och vi­da­re un­der­sök­ning­ar. Hur man går till väga av­görs all­tid ef­ter en in­ter­vju per te­le­fon. Be­red­ska­pen är god i Ki­mi­to, sä­ger Sal­mi­nen.

FO­TO: ARI SUND­BERG/SPT

Man ska in­te resa om man kän­ner sig sjuk, be­to­nar bland an­nat Ken­neth Wil­son, över­läka­re vid Par­gas häl­so­sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.