Co­ro­na­vi­rus på dag­hem i Es­bo

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Nya fall av co­ro­na­vi­ru­set har upp­da­gats i Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt. En per­son som job­bar på ett dag­hem i Es­bo har smit­tats. Per­so­nen har iso­le­rats och de som va­rit på dag­hem­met vid sam­ma tid­punkt är i ka­ran­tän. Sam­man­lagt är nu om­kring 15 per­so­ner i hem­ka­ran­tän ef­ter att de ex­po­ne­rats för co­ro­na­vi­ru­set vid dag­hem­met i Es­bo. Barn som in­te ut­satts får in­for­ma­tion ge­nom dag­hem­met. Nam­net på dag­hem­met upp­ges in­te med hän­syn till sek­re­tess. Dag­hem­mets verk­sam­het fort­sät­ter ef­tersom en stor del av per­so­na­len och bar­nen in­te ris­ke­rar att bli smit­ta­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.