THL: Barn spri­der in­te smit­ta såsom vux­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

En ut­red­ning gjord av In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, THL, stär­ker upp­fatt­ning­en om att barn in­te spri­der co­ro­na­vi­ru­set i sam­ma ut­sträck­ning som vux­na. Sak­kun­nig­lä­ka­re Em­mi Sar­vi­ki­vi sä­ger än­då att man än­nu in­te kan dra någ­ra långt­gå­en­de slut­sat­ser.

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd har ut­rett smitt­sprid­ning­en i två sko­lor i Helsing­fors. I sko­lan där in­dex­fal­let var en vux­en kon­sta­te­ra­des in­fek­tio­ner hos 16 pro­cent av de ex­po­ne­ra­de. Ock­så 42 pro­cent av fa­mil­je­med­lem­mar­na till per­so­ner som bli­vit smit­ta­de i sko­lan smit­ta­des.

I den and­ra sko­lan där in­dex­fal­let var ett barn med lind­ri­ga sym­tom ob­ser­ve­ra­des ing­en smitt­sprid­ning. In­dex­fall av­ser den förs­ta per­so­nen som smit­tats i en känd smitt­ked­ja.

– Det här är en ut­red­ning och in­te forsk­ning. Det går än­nu in­te att dra någ­ra slut­sat­ser. För­vräng­an­de fak­to­rer spe­la­de ock­så in på re­sul­ta­tet, sä­ger Em­mi Sar­vi­ki­vi, sak­kun­nig­lä­ka­re vid THL.

I un­der­sök­ning­en av fa­mil­jer­na till per­so­ner­na som smit­tats i sko­lan kon­sta­te­ra­des in­fek­tio­ner, men ur­sprung­et kun­de in­te med sä­ker­het iden­ti­fie­ras. De kun­de ock­så ha upp­stått på and­ra stäl­len än i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.