Me­di­er­na gav skär­gårds­tu­ris­ter skräm­sel­hic­ka

På Mos­sa­la Is­land Re­sort i Houtskär bör­ja­de te­le­fo­nen gå het och fle­ra av­bok­ning­ar gjor­des ef­ter att me­di­er­na rap­por­te­ra­de om träng­sel i skär­går­den.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - CHris­ta lund­ström/sPt

För un­ge­fär två vec­kor se­dan rap­por­te­ra­de många me­di­er, bland an­nat Il­ta-Sa­no­mat och Helsingin Sa­no­mat, om långa färjkö­er och träng­sel i Åbo­lands skär­gård.

Min­na Lai­ne som är re­cep­tio­nist på fri­tids­cent­ret Mos­sa­la Is­land Re­sort sä­ger att sex per­so­ner av­bo­ka­de sin vis­tel­se ge­nast ef­ter att me­di­er­nas rap­por­te­ring pub­li­ce­ra­des.

– Det blev rus­ning i te­le­fo­nen. Folk ring­de och frå­ga­de hur det är med fär­jor­na, om det är kö och om man vå­gar kom­ma.

Nu är det rik­tigt lugnt på Mos­sa­la Is­land Re­sort.

– Många av vå­ra be­sö­ka­re sä­ger att de­ras be­kan­ta re­a­ge­rat och sagt att ”dit vå­gar man ju in­te åka för att där är så myc­ket folk”, sä­ger Lai­ne.

– Men me­di­e­rap­por­te­ring­en har gjort att det är li­ka lugnt som det bru­kar va­ra i au­gusti när sko­lor­na bör­jar. Jag har job­bat här i tret­ton år och har ald­rig upp­levt en så här lugn ju­li i skär­går­den.

To­ny Dam­s­ten som är be­fäl­ha­va­re på fär­jan An­to­nia som tra­fi­ke­rar rut­ten Iniö–Houtskär sä­ger att det var li­te me­ra folk i rö­rel­se än nor­malt sär­skilt un­der tis­da­gen och ons­da­gen för två vec­kor se­dan, men att me­di­er­na över­drev si­tu­a­tio­nen. Han sä­ger att an­ta­let re­san­de mins­ka­de ra­di­kalt ef­ter me­di­e­rap­por­te­ring­en. – Det märk­tes näs­tan ge­nast. Han sä­ger att det upp­står träng­sel när folk har se­mes­ter i ju­li, och att det in­te lö­nar sig att ha bråt­tom när man ska ut i skär­går­den. Han sä­ger att vis­sa tu­rer kan bli ful­la men att det över­lag är li­te fär­re bi­lar än van­ligt på An­to­nia för till­fäl­let.

– Nu finns det plats.

Tek­nis­ka pro­blem med fär­jor­na

Mart­ti Nils­son, tu­ristom­bud vid Par­gas stad, be­rät­tar att lä­get för till­fäl­let är gans­ka nor­malt på skär­går­dens ring­vä­gar.

Han sä­ger att det märks att det är po­pu­lärt att tu­ris­ta i hem­lan­det och att många fin­län­da­re har hit­tat ut i den åbo­länds­ka skär­går­den. I mit­ten av ju­li var det bå­de vac­kert vä­der och många re­se­nä­rer, och där­med li­te läng­re kö­er än nor­malt, sä­ger han.

– Ef­ter vå­ren var vi gla­da att det var myc­ket folk i rö­rel­se, men långa kö­er får för­stås ne­ga­tiv pub­li­ci­tet, sä­ger han.

– En av or­sa­ker­na till de långa kö­er­na var att fär­jor­na in­te kun­de kö­ra vis­sa tu­rer på grund av tek­nis­ka pro­blem. Då en fär­ja mås­te stå över en tur blir kön ge­nast lång.

En­ligt Nils­son kör­de fär­jor­na i stäl­let ex­tra tu­rer ut­an­för tid­ta­bel­len för att mins­ka kön. Nu är färjkö­er­na in­te läng­re än nor­malt.

Nils­son sä­ger att sä­song­en är in­ten­siv i någ­ra vec­kor un­der som­ma­ren. Vis­sa da­gar un­der se­mester­pe­ri­o­den när det är vac­kert vä­der kan kö­er bil­das vid färj­fäs­te­na och man får kanske in­te plats på den tur man har pla­ne­rat.

– Ka­pa­ci­te­ten är vad den är med de re­sur­ser som sta­ten och nä­rings-, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len har.

En av or­sa­ker­na till de långa kö­er­na var att fär­jor­na in­te kun­de kö­ra vis­sa tu­rer på grund av tek­nis­ka pro­blem. Då en fär­ja mås­te stå över en tur blir kön ge­nast lång. Mart­ti Nils­son tu­ristom­bud vid Par­gas stad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.