Va­let i Hong­kong skjuts upp

Va­let i Hong­kong i höst skjuts upp med an­led­ning av co­ro­na­pan­de­min, sä­ger Car­rie Lam, sta­dens högs­ta po­li­tis­ka le­da­re un­der en press­träff. – Det be­sked jag mås­te ge i dag är det svå­ras­te jag ta­git de se­nas­te sju må­na­der­na, sä­ger hon.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA HANS­SON/TT

Va­let till par­la­men­tet, le­gco, var pla­ne­rat att hål­las den 6 sep­tem­ber. Re­dan ti­di­ga­re un­der vec­kan bör­ja­de upp­gif­ter cir­ku­le­ra om att va­let skul­le kun­na kom­ma att skju­tas upp till näs­ta år. Un­der en press­träff be­kräf­ta­de Car­rie Lam upp­gif­ter­na.

– Vi sän­ker ald­rig vår gard och vi mås­te fort­sät­ta va­ra för­be­red­da, sä­ger hon.

Vi­rus­sprid­ning­en i Hong­kong har ökat den se­nas­te må­na­den och hår­da re­strik­tio­ner har åter in­förts i sta­den. Mun­skydd är nu ob­li­ga­to­riskt ut­om­hus och sam­man­koms­ter med fler än två per­so­ner för­bjud­na.

– Om vi skul­le ha ge­nom­fört va­let den 6 sep­tem­ber skul­le det in­te ha bli­vit ett öp­pet el­ler rätt­vist val, sä­ger Lam.

Hon näm­ner som ex­em­pel att ett val skul­le in­ne­bä­ra sto­ra folk­sam­ling­ar och en stor risk för vi­rus­sprid­ning.

Kri­tis­ka ak­ti­vis­ter

Den de­mo­kra­ti­iv­ran­de si­dan vann en jord­skreds­se­ger i lo­kal­va­let för­ra året. Det för­se­na­de va­let är ett stort ne­der­lag för den pro­de­mo­kra­tis­ka op­po­si­tio­nens för­sök att få till en hi­sto­risk ma­jo­ri­tet i köl­vatt­net av den nya sä­ker­hets­lag som Pe­king har in­fört i den sär­skil­da ad­mi­nist­ra­ti­va re­gi­o­nen.

”Att an­vän­da pan­de­min som ur­säkt för att skju­ta upp va­let är de­fi­ni­tivt en lögn”, kom­men­te­ra­de den fram­stå­en­de ak­ti­vis­ten Jos­hua Wong upp­gif­ter­na ti­di­ga­re i vec­kan om ett in­ställt val.

Wong är en av tolv pro­de­mo­kra­tis­ka kan­di­da­ter som se­dan ti­di­ga­re dis­kva­li­fi­ce­rats att stäl­la upp i va­let och han kom­mer att fort­sät­ta att käm­pa mot Pe­kings slag mot den po­li­tis­ka fri­he­ten, sä­ger han.

– Vårt mot­stånd kom­mer att fort­sät­ta och vi hop­pas att värl­den kan stå med oss i den här kom­man­de stri­den i mot­vind, sä­ger han un­der en press­träff på fre­da­gen.

Va­let ska hål­las 5 sep­tem­ber 2021 och Car­rie Lam ne­kar be­stämt till att be­slu­tet är po­li­tiskt mo­ti­ve­rat för att kvä­sa de­mo­kra­ti­rö­rel­sen.

FO­TO: VIN­CENT YU/TT-AP

Hong­kongs högs­ta le­da­re Car­rie Lam un­der en press­träff ti­di­ga­re i ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.