Vi­rus i re­li­giö­sa ko­lo­ni­er nytt pro­blem i Ka­na­da

Den ka­na­den­sis­ka sjuk­vår­den har svårt att be­käm­pa de co­ro­na­vi­rus­ut­brott som sker bland hut­te­ri­ter, en re­li­giös mi­no­ri­tet som bor i av­skil­da ko­lo­ni­er run­tom i lan­det.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Tre pro­vin­ser i väst­ra Ka­na­da har rap­por­te­rat hund­ra­tals nya co­rona­fall i hut­te­rit­ko­lo­ni­er de se­nas­te vec­kor­na, vil­ket bi­dra­git till en sti­gan­de kur­va för lan­det som an­nars kla­rat sig re­la­tivt bra un­der pan­de­min.

Hut­te­ri­ter­na är en li­ten kris­ten rö­rel­se vars ut­ö­va­re bor i tät­knut­na ko­lo­ni­er. De för­kas­tar de­lar av det mo­der­na sam­häl­let och le­ver som jord­bru­ka­re. Sam­ti­digt är ko­lo­ni­er­na en vik­tig del i den ka­na­den­sis­ka mat­för­sörj­ning­en ef­tersom de dri­ver jord­bruk i in­dust­ri­ell ska­la, som för­sör­jer de­lar av Ka­na­da med sto­ra mäng­der säd, ägg, kött och grön­sa­ker.

Livssti­len bi­drar till smitt­sprid­ning

Fa­mil­jer­na ar­be­tar till­sam­mans på ge­men­sam­ma jord­bruk, äter si­na mål­ti­der i ge­men­sam­ma kök och går i kyr­kan till­sam­mans var­je kväll – ak­ti­vi­te­ter som al­la kan bi­dra till smitt­sprid­ning.

– Ut­brot­tet är myc­ket all­var­ligt, sa­de pro­vin­sen Saskat­che­wans förste­mi­nis­ter Scott Moe till re­port­rar ti­di­ga­re i vec­kan.

An­ta­let be­kräf­ta­de fall i pro­vin­sens hut­te­rit­ko­lo­ni­er vän­ta­des då nå 400 un­der de kom­man­de da­gar­na, och de när­lig­gan­de pro­vin­ser­na Ma­ni­to­ba och Al­ber­ta ha­de lik­nan­de siff­ror i si­na ko­lo­ni­er.

I stort har Ka­na­da sett en ök­ning av an­ta­let co­rona­fall se­dan bu­ti­ker och offentliga plat­ser öpp­nat igen. Hut­te­ri­ter­nas ko­lo­ni­er är in­te helt slut­na och fle­ra fall tros ha kom­mit in till dem ge­nom lo­ka­la och re­gi­o­na­la re­sor.

Fal­len i hut­te­rit­ko­lo­ni­er­na vi­sar hur kom­pli­ce­rat det kan bli att få bukt med vi­ru­set – i vis­sa ko­lo­ni­er und­vi­ker de bo­en­de att tes­ta sig av räds­la för att jord­bru­ken ska stäng­as ner, och i and­ra fall finns re­li­giö­sa le­da­re som ig­no­re­rar hälso­de­par­te­men­tets rikt­lin­jer.

”Rik­tigt tufft för dem”

– Det har fun­nits hut­te­rit­le­da­re som in­te har ta­git det på all­var. Det har lett till en del av de här ut­brot­ten, sä­ger Ma­ry-Ann Kir­by, som skri­vit me­mo­a­rer om sin upp­växt i en hut­te­rit­ko­lo­ni i Ma­ni­to­ba.

Stig­ma­ti­se­ring­en kring sjuk­do­men drab­bar ock­så ko­lo­ni­er­na eko­no­miskt, en­ligt Ma­ry-Ann Kir­by.

– Den här ti­den på året är det bon­dens marknad, och hut­te­ri­ter­nas stånd är ibland slut­sål­da in­nan mark­na­den ens öpp­nar. Men nu är det ing­en som kö­per de­ras va­ror, och då är det rik­tigt, rik­tigt tufft för dem, sä­ger hon.

”Co­vid-19 dis­kri­mi­ne­rar in­te”

Många ko­lo­ni­er sam­ar­be­tar nu med folk­hälso­myn­dig­he­ter för att be­grän­sa sprid­ning­en. Inga jord­bruk har än så länge stängt ner, men många ko­lo­ni­er har valt att iso­le­ra sig för att und­vi­ka yt­ter­li­ga­re smitt­sprid­ning.

Fle­ra ko­lo­ni­er har un­der pan­de­min in­fört krav på att bä­ra mask, en del har ock­så bör­jat in­ta mål­ti­der fa­mil­je­vis istäl­let för ge­men­samt, och det finns ock­så de som hål­ler guds­tjäns­ter över hög­ta­la­re.

– Co­vid-19 dis­kri­mi­ne­rar in­te. Det här vi­ru­set kan drab­ba vem som helst av oss, sä­ger Ka­na­das chefslä­ka­re The­re­se Tam, an­gå­en­de ut­brot­ten i hut­te­rit­ko­lo­ni­er­na.

FO­TO: JOR­DAN VER­LAGE/TT-AP-THE CANADIAN PRESS

■ Hut­te­ri­ter­na le­ver i tätt sam­man­knut­na ko­lo­ni­er. En stor del av till­va­ron kret­sar kring ge­men­skap, nå­got som kan ha för­vär­rat smitt­sprid­ning­en. Ar­kiv­bild.

FO­TO: JOR­DAN VER­LAGE/TT-AP-THE CANADIAN PRESS

■ ”Det här vi­ru­set kan drab­ba vem som helst av oss”, sä­ger Ka­na­das chefslä­ka­re The­re­sa Tam om co­ro­na­ut­brot­ten bland hut­te­ri­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.