Stor ojäm­lik­het

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: Världs­ban­ken

●●Vo­lon­tä­r­or­ga­ni­sa­tio­nen EduFun stö­der de mest be­gå­va­de ele­ver­na som vill sö­ka till hög­sko­la el­ler uni­ver­si­tet i kåk­sta­den Diep­sloot. Me­ra in­fo på www.edufun.co.za

●●Syd­af­ri­ka är det mest ut­veck­la­de lan­det på den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten men har enor­ma kåk­stä­der som mil­jo­ner fat­ti­ga in­vå­na­re bor i ut­an rin­nan­de vat­ten, el el­ler av­lopps­sy­stem.

●●En­ligt världs­ban­ken är Syd­af­ri­ka det mest ojäm­li­ka lan­det i in­komst­för­del­ning med ett Gi­ni-in­dex på 63 (2014). I jäm­fö­rel­se är Fin­lands Gi­ni­in­dex 24,7 (2017). 18,9 pro­cent av Syd­af­ri­kas be­folk­ning le­ver un­der världs­ban­kens in­ter­na­tio­nel­la gräns för fat­tig­dom och hälf­ten av be­folk­ning­en le­ver un­der lan­dets eg­na fat­tig­doms­gräns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.