Trump to­nar ner flytt av va­let

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

I ett ut­spel på Twit­ter tyck­tes USA:s pre­si­dent Do­nald Trump un­der tors­da­gen fö­re­slå att va­let bor­de se­na­re­läg­gas.

Idén av­vi­sa­des snabbt av bå­de re­pu­bli­ka­ner och de­mo­kra­ter i kon­gres­sen – och på en press­kon­fe­rens i Vi­ta hu­set någ­ra tim­mar se­na­re, nat­ten mot fre­dag finsk tid, to­na­de Trump ned sitt för­slag.

– Vill jag att da­tu­met änd­ras? Nej, men jag vill in­te se ett ohe­der­ligt val, sa­de han.

Pan­de­min vän­tas le­da till att fler post­rös­tar. Do­nald Trump har mot­satt sig de­mo­kra­ter­nas för­sök att un­der­lät­ta post­rös­tan­de ef­tersom han me­nar att det ökar ris­ken för val­fusk, men en­ligt op­po­si­tio­nen finns det in­te någ­ra be­vis för om­fat­tan­de be­drä­ge­ri i sam­band med ame­ri­kans­ka val.

– Jag vill in­te att va­let för­se­nas. Jag vill att va­let ska hål­las. Men jag vill hel­ler in­te va­ra tvung­en att vän­ta i tre må­na­der och för att se­dan få re­da på att val­sed­lar sak­nas, och att va­let är be­ty­del­se­löst, sa­de Trump un­der press­kon­fe­ren­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.