John­son pla­ne­rar för det värs­ta

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Öpp­ning­en av det brit­tis­ka sam­häl­let ef­ter co­vid-re­strik­tio­ner­na pa­u­sas, med­de­lar pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son. En del reg­ler skärps i stäl­let för att hej­da en gry­en­de and­ra våg av smit­ta.Till ex­em­pel ut­ö­kas kra­ven på mun­skydd till att gäl­la i fler sam­man­hang, en­ligt Bo­ris John­son.

– Vi pla­ne­rar för det värs­ta men hop­pas på det bäs­ta, sä­ger John­son.

Åter­öpp­nan­det av det som klas­sats som ”hö­g­risk­ak­ti­vi­te­ter” som ka­si­non, bow­ling­hal­lar och ishal­lar, skul­le ha trätt i kraft på lör­dag, men skjuts upp till åt­minsto­ne den 15 au­gusti, skri­ver AFP.

– Jag har sagt att vår plan att öpp­na upp sam­häl­let och eko­no­min är vill­ko­rad, att vi in­te skul­le tve­ka att dra i brom­sen om det be­höv­des. Vår be­döm­ning är att vi nu mås­te tryc­ka på bromspe­da­len, sä­ger pre­miär­mi­nis­tern.

Hans ut­spel kom­mer ef­ter be­ske­det att ett skärpt um­gäng­es­för­bud in­förs i de­lar av nor­ra Eng­land.

FO­TO: RUI VI­EI­RA/AFP-LEH­TIKU­VA

Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.