Fri­het un­der an­svar på sjön

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MI­KAEL STAFFAS Ma­ri­e­hamn

VATTENSKOT­RAR Som­ma­ren är här och ljuv­li­ga da­gar på sjön kan lätt för­änd­ras om vi in­te tar an­svar och vi­sar hän­syn. Ha­vet och vå­ra vi­kar kan tyc­kas sto­ra och fria. San­ning­en vi­sar dock på nå­got helt an­nat. Nu­me­ra skall det gå fort fram och gär­na på grun­da vat­ten. På sjön finns in­te sam­ma re­gel­verk som på land. När vi vis­tas på sjön mås­te vi vi­sa hän­syn till varand­ra, fri­het un­der an­svar.

Un­der se­na­re år har det­ta be­grepp ut­satts för an­svars­lös­het. Oav­sett om det­ta sker på grund av då­ligt om­dö­me el­ler på grund av att fri­het är det störs­ta av ting, så mås­te an­sva­ret nu skär­pas. For­do­net jag syf­tar på är de så kall­la­de vat­ten­skot­rar­na.

För vattenskot­rar kun­de in­fö­ras ett mot­sva­ran­de krav som vi re­dan har för fram­fö­ran­det av mo­ped­bil el­ler trak­tor­bil. Des­sa for­don på land väger un­ge­fär li­ka myc­ket som en stör­re vat­ten­sko­ter, men vat­ten­sko­terns kraft och fart är den dubb­la, med rå­ge. Ett av­lagt prov för for­don som fram­förs i över 20– 25 knop (cir­ka 50 kilo­me­ter i tim­men), som vi­sar att man er­hål­lit kun­skap och fär­dig­het att fram­fö­ra ett for­don på sjön, i det­ta fall vat­ten­sko­ter, kan va­ra en väg att gå. Du skall in­te be­hö­va va­ra oro­lig för att di­na med­tra­fi­kan­ter på sjön sak­nar mot­sva­ran­de kun­skap som vi krä­ver på land.

Ut­veck­ling­en ska­par nya for­don, det se­nas­te vi har läst om är Jet­board, lät­ta­re med has­tig­he­ter på cir­ka 25 knop. För att fram­fö­ra des­sa nya for­don krävs hög has­tig­het för ba­lan­sens skull. I lik­het med elspark­cyk­lar­na på land kom­mer jet­boar­dar­na san­no­likt att ifrå­ga­sät­tas till sjöss. Vo­re det för myc­ket att krä­va li­cens för an­vänd­ning av dem?

Jag häv­dar att re­ge­ring­en nu har tid på sig in­för näs­ta som­mar­sä­song att skär­pa lag­stift­ning­en och in­fö­ra ett re­gel­verk som åter­in­för fri­het un­der an­svar på sjön. Vi ska in­te be­hö­va vän­ta på att en all­var­lig olyc­ka ska in­träf­fa in­nan lag­stift­nings­in­stru­men­tet ut­nytt­jas. Den sit­tan­de re­ge­ring­en kan nu vi­sa på ett nytän­kan­de och ska­pa ett re­gel­verk för vattenskot­rar som gyn­nar vår tu­rism. An­ta­let ka­no­ter och ba­da­re är av­se­värt stör­re än an­ta­let vattenskot­rar. Det är hög tid att vat­ten­sko­ter­fö­ra­re tar an­svar så att vi som öns­kar vis­tas på sjön kan gö­ra det ut­an att ris­ke­ra bli över­kör­da av en far­kost på när­ma­re ett halvt ton.

Han­te­ring­en av vat­ten­skot­rar­na är kontra­pro­duk­tivt för det få­gel- och fisk­liv som vi på al­la sätt för­sö­ker ska­pa bätt­re lev­nads­för­ut­sätt­ning­ar för. Kanske pro­ble­men för­svin­ner om man blun­dar, en lös­ning som fle­ra re­ge­ring­ar an­ser va­ra lämp­li­ga i des­sa co­ro­na­ti­der, men an­svars­fullt är det in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.