Wi­ki­pe­dia är ett au­gi­asstall

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MAR­KUS LÅNG fi­lo­so­fie dok­tor Helsing­fors

KÄLLKRITIK En­ligt Kristi­na Carl­son bor­de Wi­ki­pe­dia få No­bels freds­pris (HBL De­batt 26.7). Ef­ter att ha re­di­ge­rat Wi­ki­pe­dia i 14 år kan jag ty­värr in­te de­la hen­nes na­i­va en­tu­si­asm.

In­te hel­ler gör Wi­ki­pe­dia så. På si­dan ”För­be­håll för ris­ker” med­de­lar det svensk­språ­ki­ga Wi­ki­pe­dia bland an­nat det­ta: ”Var med­ve­ten om att in­for­ma­tio­nen du kan fin­na på Wi­ki­pe­dia kan va­ra fel­ak­tig, miss­le­dan­de, far­lig el­ler olag­lig! [...] kom ihåg att vem som helst kan läg­ga ut in­for­ma­tio­nen på Wi­ki­pe­dia och kanske in­te har kom­pe­tens att ge kor­rekt in­for­ma­tion [...]. Wi­ki­pe­dia är in­te helt ige­nom fak­ta­grans­kat; lä­sa­re kan rät­ta fel el­ler ta bort miss­vi­san­de in­for­ma­tion men är in­te på nå­got sätt för­plik­ti­ga­de att gö­ra det­ta och in­for­ma­tio­nen som står att fin­na här kan in­te ga­ran­te­ras va­ra va­re sig kor­rekt, nyt­tig el­ler an­vänd­bar.”

Pro­ble­met är ju att en del män­ni­skor har höga lit­te­rä­ra am­bi­tio­ner men fö­ga ex­per­tis och vill skri­va om äm­nen som de in­te be­härs­kar till­räck­ligt el­ler in­te alls. Man skall ba­ra lä­sa ar­tik­lar om Fin­land på främ­man­de språk för att mö­ta kons­ti­ga och fel­ak­ti­ga på­stå­en­den. Det finns ing­en ga­ran­ti att nå­gon nå­gon­sin skul­le kor­ri­ge­ra dem. Wi­ki­pe­dia är ett pris­löst au­gi­asstall på 291 språk!

Carl­son ti­ger ock­så om van­da­lism och mobb­ning som stän­digt fö­re­kom­mer i Wi­ki­pe­dia och krä­ver tid och

Pro­ble­met är ju att en del män­ni­skor har höga lit­te­rä­ra am­bi­tio­ner men fö­ga ex­per­tis och vill skri­va om äm­nen som de in­te be­härs­kar till­räck­ligt el­ler in­te alls. Mar­kus Lång Fi­lo­so­fie dok­tor

mö­da att avvär­ja. En ano­nym ar­ro­gant gym­na­sist el­ler mon­tör an­ser sig att va­ra li­ka sak- och skriv­kun­nig som aka­de­mi­ker med dok­tors­grad. Dess­utom loc­kar Wi­ki­pe­dia

in­di­vi­der med tvångs­mäs­si­ga och trät­lyst­na per­son­lig­hets­drag.

Och så finns det mot­stånd mot att fin­lands­svens­kar skul­le tas med i det finsk­språ­ki­ga Wi­ki­pe­dia, trots att de finns i ma­triklar Vem och vad och Ku­ka ku­kin on.

Det finns ing­en or­sak att ide­a­li­se­ra Wi­ki­pe­dia. Jag skul­le hell­re ta en upp­da­te­rad upp­la­ga av Ota­van Su­u­ri Ensyklo­pe­dia och Vem och vad och and­ra pro­fes­sio­nellt re­di­ge­ra­de tryck­ta upp­slags­verk av namn­giv­na, an­sva­ri­ga för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.