Kra­vet på Ryss­land: Be­ta­la el­ler läm­na In­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Sex mil­jo­ner eu­ro ska va­ra in­be­talt fö­re den 15 au­gusti. An­nars por­tas rys­ka fri­id­rot­ta­re från fram­ti­da in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar, med­de­lar In­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det – även de som vill täv­la un­der ne­u­tral flagg.

Det rys­ka fri­id­rotts­för­bun­det (Rusaf) kom­mer att från­tas sitt med­lem­skap från In­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det World Athle­tics (WA) om in­te ett bö­tes­be­lopp på sex mil­jo­ner eu­ro är in­be­ta­lat se­nast den 15 au­gusti.

Be­ske­det om WA:s ul­ti­ma­tum med­de­la­des på en vi­de­o­sänd press­kon­fe­rens på tors­da­gen där ord­fö­ran­den Se­basti­an Coe när­va­ra­de.

Om peng­ar­na in­te kom­mer in i tid kom­mer be­slu­tet att ute­slu­ta Ryss­land att klub­bas ige­nom på WA:s kon­gress näs­ta år. Det skul­le i så fall in­ne­bä­ra att rys­ka fri­id­rot­ta­re in­te läng­re har möj­lig­het att täv­la un­der ne­u­tral flagg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.