Sau­diskt köp av Newcast­le än­nu ak­tu­ellt

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Newcast­les äga­re Mi­ke Ashley är fort­fa­ran­de ”100 pro­cent” in­ställd på ett sau­dia­ra­biskt över­ta­gan­de av Pre­mi­er Le­a­gue-klub­ben. Det­ta slår Newcast­les vd Lee Charn­ley fast ba­ra en dag ef­ter att kron­prin­sen Mo­ham­med bin Sal­man med­de­lat att det in­te blir nå­gon af­fär ef­tersom ett över­ta­gan­de, i så fall ge­nom ett kon­sor­ti­um som leds av Sau­dia­ra­bi­ens stat­li­ga in­ve­ste­rings­fond, dra­git ut på ti­den.

”Vi har ta­git del av ut­ta­lan­det som gjor­des på tors­da­gen. Man ska ald­rig sä­ga ald­rig, men, för att va­ra tyd­lig, Mi­ke Ashley är 100 pro­cent in­ställd på den här de­a­len”, sä­ger Lee Charn­ley en­ligt BBC och tilläg­ger: ”Dock mås­te vårt nu­va­ran­de fo­kus va­ra att stöt­ta ma­na­gern Ste­ve Bru­ce un­der trans­fer­mark­na­den och med för­be­re­del­ser­na för kom­man­de sä­song.”

En­ligt BBC har det sau­dis­ka kon­sor­ti­et va­rit vil­ligt att kö­pa Newcast­le för 300 mil­jo­ner pund, cir­ka 350 mil­jo­ner eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.