EM i fa­ra – Dan­mark vill hop­pa av värd­skap

Da­mer­nas hand­bolls-EM i Dan­mark och Nor­ge i de­cem­ber kan stäl­las in när värd­na­tio­ner­na är räd­da att gå mis­te om sto­ra publikin­täk­ter.

Hufvudstadsbladet - - Sport - Mi­kael for­sell/tt

Dan­mark, som ska de­la på värd­ska­pet med Nor­ge, krä­ver eko­no­mis­ka ga­ran­ti­er från det eu­ro­pe­is­ka hand­bolls­för­bun­det EHF för att täc­ka smäl­len som co­ro­na­pan­de­min in­ne­bär. An­nars hop­par Dan­mark av.

Men EHF har hit­tills väg­rat, trots upp­re­pa­de på­stöt­ning­ar och mö­ten mel­lan par­ter­na.

På grund av co­ro­na­pan­de­min finns ris­ken att mat­cher­na skul­le be­hö­va spe­las in­för tom­ma läk­ta­re och ut­an publikin­täk­ter­na får ar­ran­gö­rer­na ta en eko­no­misk smäll som skul­le drab­ba för­bun­dets verk­sam­het.

Dan­mark är ett stort hand­bolls­land och ha­de hop­pats på stor­publik, bland an­nat i are­nan Box­en i

Her­ning på Jyl­land.

Hand­bolls-EM ska ar­ran­ge­ras 3–20 de­cem­ber i Nor­ge och Dan­mark. Dans­ka hand­bolls­för­bun­dets ord­fö­ran­de Per Ber­tel­sen sä­ger till Borås Tidning att han har pra­tat med det nors­ka hand­bolls­för­bun­dets ord­fö­ran­de Kå­re Geir Lio och att de är eni­ga. Bå­da län­der­na hop­par av värd­ska­pet ut­an star­ka­re eko­no­mis­ka ga­ran­ti­er.

Fo­to: Ja­ne­rik hen­riks­son/tt

Bel­la Gulldén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.