F1-stjär­nan har co­ro­na – mis­sar Sil­versto­ne

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Ser­gio Pé­rez har del­ta­git i samt­li­ga F1-lopp se­dan mars 2014. Men ef­ter 122 ra­ka ra­ce mis­sar mex­i­ka­nen den kom­man­de GP-täv­ling­en på Sil­versto­ne. An­led­ning­en? Han har smit­tats av co­ro­na­vi­ru­set.

Mex­i­kans­ke for­mel 1-stjär­nan Ser­gio Pé­rez, som kör för stal­let Ra­cing Po­int, har tes­tats po­si­tivt för co­ro­na­vi­ru­set och mis­sar, till att bör­ja med, vec­kans GP-täv­ling på ba­nan Sil­versto­ne i Stor­bri­tan­ni­en.

”Ser­gio mår bra fy­siskt och är vid gott mod. Men han kom­mer att själ­vi­so­le­ra sig en­ligt rikt­lin­jer­na från re­le­van­ta folk­hälso­myn­dig­he­ter, med stal­lets och spor­tens sä­ker­het som yt­ters­ta pri­o­ri­tet”, skri­ver Ra­cing Po­int i ett ut­ta­lan­de.

30-åring­en har in­lett F1-sä­song­en lo­van­de med två sjät­te­plat­ser i Ös­ter­ri­kes GP-täv­ling­ar och en sjun­de­plats i Ung­ern se­nast. Pé­rez lig­ger på sjät­te plats i mäs­ter­ska­pet, med 22 po­äng, men det är oklart hur länge han blir bor­ta på grund av sitt po­si­ti­va co­ro­na­test.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.