Ber­tel Gard­berg

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Ber­tel Gard­berg föd­des i Eke­näs 1916 och av­led i Po­jo 2007. Han var gift två gång­er, förs­ta gång­en med Ul­la Wes­tin and­ra gång­en med mo­deska­pa­ren An­ne-Char­lot­te Saurén.

● Si­na stu­di­er in­led­de Gard­berg i den ny­grun­da­de guld­smeds­sko­lan i Hell­sing­fors 1938. Han utex­a­mi­ne­ra­des där­i­från 1941. Dess­utom stu­de­ra­de han me­tall­smi­de vid Cen­tral­sko­lan för konst­flit. Ef­ter stu­di­er­na kom­plet­te­ra­de Gard­berg si­na fär­dig­he­ter hos fir­ma A. Michel­sens guld- och smi­des­verk­stad i Dan­mark och ar­be­ta­de med Ge­org Jen­sen hos Bjørn An­der­sen 1946-47.

● Åren 1953-54 ar­be­ta­de Gard­berg som de­sig­ner och hu­vud­de­sig­ner på Ga­le­rie La­fay­et­te och åren 1966-71 var han med om att grun­da Kil­ken­ny De­sign In­sti­tu­te i Ir­land och ar­be­ta­de som in­sti­tu­tets chef.

● Ber­tel Gard­berg fick sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott vid tri­en­na­len i Mi­la­no 1954. Då be­lö­na­des en be­stickse­rie i stål, ett ser­ve­rings­fat och ett ci­gar­ret­te­tui i tenn. Han fick pris även på tri­en­na­ler­na 1957 och 1960.

● Ber­tel Gard­berg be­lö­na­des med Pro Fin­landia-me­dal­jen 1961. Han för­lä­na­des aka­de­mi­kers ti­tel 1982 och be­lö­na­des med Jacob von Ju­lins pris 1989.

● Ut­ställ­ning­en Ber­tel Gard­bergs livs­verk vi­sas i Helsing­fors, i Dom­kyr­kans kryp­ta 4.8-30.8.2020. Ut­ställ­ning­en är öp­pen mån­da­gar-lör­da­gar 11-17, sön­da­gar 12-17. In­trä­det är fritt.

● Ar­bets­grup­pen ba­kom ut­ställ­ning­en be­står av ku­ra­to­rer­na Bar­bro Kul­vik och Ant­ti Siltavu­o­ri, ut­ställ­nings­sek­re­te­ra­ren Mar­ti­na Lind­berg samt Ber­tel Gard­bergs dot­ter Ca­ri­na von Koskull, svär­son Dan von Koskull och son Måns Gard­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.