Cro­we tap­par kon­cep­ter­na

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UG­GEL­DAHL kris­ter.ug­gel­dahl@ko­lum­bus.fi

Re­gi: Der­rick Bor­te. Ma­nus Carl Ell­sworth. Fo­to: Bren­dan Gal­vin. I rol­ler­na: Rus­sell Cro­we, Jim­mi Simp­son, Ca­ren Pisto­ri­us.

Vid åsy­nen av Rus­sell Cro­wes tra­fik­då­re går tan­kar­na osökt till Mi­chael Douglas roll­ge­stalt i Jo­el Schu­machers Fal­ling Down (1992). Här som där är det frå­ga om den vi­ta fru­stre­ra­de me­del­ål­ders man­nen, på kol­li­sions­kurs med så­väl frun­tim­mer som sam­häl­let i stort.

Det är nå­got som drab­bar en lyck­ligt omed­ve­ten Rachel (Ca­ren Pisto­ri­us), all­de­les som om kvin­nan i frå­ga in­te re­dan från ti­di­ga­re skul­le ha en för jäv­lig dag. Ba­kom knu­ten vän­tar en skils­mäs­sa och på vägen till job­bet fast­nar hon i en bil­kö som gör att en av hen­nes bäs­ta kun­der tac­kar för sig.

Till på kö­pet hål­ler ton­års­so­nen Ky­le (Jim­mi Simp­son) på att för­se­na sig från sko­lan.

Så när det blir grönt ljus och chauf­fö­ren fram­för in­te rör sig ur fläc­ken ser Rachel rött, ba­ra för att tu­ta till. Det skul­le hon in­te. Fö­ra­ren i frå­ga, ge­stal­tad av Rus­sell Cro­we, är in­te att le­ka med.

Fö­ga so­fisti­ke­rat

Po­äng­en är att där Fal­ling Down fun­ge­ra­de som en nå­got sånär se­ri­ös sam­hälls­kom­men­tar är Der­rick Bor­tes Un­hing­ed be­tyd­ligt mind­re no­gräk­nad.

Här ta­lar vi om en renod­lad gen­re­film, en thril­ler, in­te helt olik Ste­ven Spiel­bergs Du­el­len från 1971.

Men där Spiel­berg ha­de den go­da sma­ken att su­ga på ka­ra­mel­len har kol­le­gan Bor­te inga dy­li­ka du­bi­er, det är pang på röd­be­tan.

In­te nog med att Rachel och hen­nes son rå­kar il­la ut, ef­ter att Rus­sell Cro­wes ma­ro­dör kom­mit över Rachels mo­bil­te­le­fon be­fin­ner sig prak­tiskt ta­get al­la i hen­nes be­kant­skaps­krets i fa­ro­zo­nen.

Spän­nan­de och dra­ma­tiskt, visst, men i det sorg­löst es­ka­pis­tis­ka for­ma­tet. I stäl­let för ett då­ligt och se­dan än­nu säm­re hu­mör går Cro­wes roll­ka­rak­tär in för det rätt och slätt psy­ko­pa­tis­ka och tap­par mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.