Hag­näs öpp­nar lant­mark­nad

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

På sön­dag ord­nas Hag­näs lant­mark­nad igen. Mark­na­den har in­te ord­nats se­dan april på grund av co­ro­na­pan­de­min.

På mark­na­den säljs det egen­till­ver­ka­de och egenod­la­de pro­duk­ter. Många små­fö­re­ta­ga­re har möj­lig­het att sti­ga fram och det er­bjuds de­li­ka­tes­ser från oli­ka de­lar av Fin­land. Många hant­ver­ka­re stäl­ler ock­så ut si­na pro­duk­ter på mark­na­den.

På grund av co­ro­na­re­strik­tio­ner rå­der det strik­ta sä­ker­hets­åt­gär­der och be­sö­ka­res sä­ker­hets­av­stånd be­ak­tas. Mark­na­den är upp­de­lad i två om­rå­den som bland an­nat har eg­na ord­nings­vak­ter. Om be­sö­ka­re in­te upp­rätt­hål­ler sä­ker­hets­av­stån­det kom­mer de att bli påmin­da via ord­nings­vak­ter­nas me­ga­fon.

Hand­sprit finns till all­män­he­tens för­fo­gan­de. Ar­ran­gö­rer­na upp­ma­nar all­män­he­ten till att in­te be­sö­ka mark­na­den om man är sjuk el­ler har för­kyl­nings­sym­tom.

Lant­mark­na­den ar­ran­ge­ras av Ser­vice­cen­tra­len för tor­goch mark­nads­han­del den 2 au­gusti kloc­kan 10-16 på Hag­näs torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.