Hur ska jag pla­ne­ra mi­na trä­nings­pass?

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - AN­NA MARKELIN

Jag har följt Co­achens ar­tik­lar här i HBL och bli­vit in­spi­re­rad, men jag und­rar hur jag ska bol­la med era oli­ka pro­gram för att få till en bra trä­nings­plan. Ska jag va­ri­e­ra pas­sen el­ler job­ba med ett i ta­get?

KVIN­NA 65 som in­sett att kon­di­tio­nen bor­de hö­jas.

En bra frå­ga som kom­mer helt i rätt tid. HBL lan­se­ra­de sin nya platt­form Coachen i ja­nu­a­ri och un­der det­ta halv­år har vi fyllt på med en mängd här­li­ga fil­ma­de trä­nings­pass på nä­tet. Om du in­te har be­kan­tat dig med dem än­nu så gå in och tit­ta på: hbl.fi/coachentra­ning/

När man pla­ne­rar sin trä­ning – för det tyc­ker jag att man bör gö­ra om man vill få re­sul­tat – mås­te man först for­mu­le­ra ett par sa­ker. Vad är mål­sätt­ning­en, hur myc­ket tid finns till trä­ning och var vill du trä­na? Hem­ma, ute el­ler på gym? Det är en bra idé att skri­va in si­na pla­ne­ra­de pass i ka­len­dern el­ler an­vän­da en trä­nings­ap­pli­ka­tion. Där kan man bå­de pla­ne­ra och föl­ja upp sin trä­ning och se hur man ut­veck­las.

Två gång­er i vec­kan

Om man har som mål att hö­ja kon­di­tio­nen så bör man få upp pul­sen minst ett par gång­er i vec­kan. På www.hbl.fi/ coachen/ finns det ex­em­pel på två här­li­ga kon­di­tions­pass som hö­jer pul­sen och stär­ker hjär­tat. Ska­la ner dem om de känns för job­bi­ga men vå­ga pro­va, an­nars vet du ju in­te hur myc­ket du kla­rar!

Två puls­pass plus ett styrke­pass i vec­kan ger fi­na re­sul­tat på sikt. Men, ska man då kö­ra sam­ma pass en läng­re pe­ri­od el­ler ska man va­ri­e­ra? Grund­fi­lo­so­fin i trä­ning är att man mås­te över­be­las­ta för att få re­sul­tat. Det här kan lå­ta kom­pli­ce­rat och om man ba­ra är ute ef­ter att rö­ra på sig för att må li­te bätt­re så ska man in­te krång­la till det, då gäl­ler fi­lo­so­fin att li­te är bätt­re än ing­et. Man trä­nar sam­ma pass tills man kän­ner att grun­der­na sit­ter bra och man or­kar ge­nom pas­set på ett bra sätt. Där­ef­ter mås­te man öka far­ten, be­last­ning­en el­ler by­ta till ett mer krä­van­de pass med and­ra öv­ning­ar för att krop­pen ska fort­sät­ta ut­veck­las, man över­be­las­tar allt­så. Om man är ny­bör­ja­re kan det kän­nas tryggt att an­vän­da sam­ma pass en läng­re tid så att man lär in rö­rel­ser­na och vän­jer sig vid ru­ti­nen att trä­na. Man kan för­stås ock­så ska­pa eg­na pass med hjälp av rö­rel­ser från vå­ra oli­ka fil­mer.

Lyss­na på din kropp

Tänk på att vå­ra fil­ma­de pass näs­tan all­tid har med lät­ta­re och tyng­re va­ri­an­ter av öv­ning­ar­na. Bör­ja med den ni­vå som fun­kar för dig och gå vi­da­re där­i­från. Kom ihåg – om du nu tän­ker: ”men hur ska jag kun­na trä­na 3-4 gång­er i vec­kan, jag är ju ny­bör­ja­re”, så no­te­ra föl­jan­de: När man bör­jar från bör­jan och trä­nar på egen hand så är det vik­ti­gas­te ATT man rör på sig. Li­te är bätt­re än ing­et och ru­ti­nen är vik­ti­ga­re än vil­ken sorts trä­ning du väl­jer. Som coach och in­spi­ra­tör blir jag lyck­lig för varen­das­te en som gör en för­änd­ring mot ett bätt­re må­en­de, al­las in­sats räk­nas och man mås­te all­tid ut­gå från si­na eg­na för­ut­sätt­ning­ar!

FO­TO: TI­MO KA­RI

Om man vill för­bätt­ra kon­di­tio­nen är det bra att hö­ja pul­sen minst två gång­er i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.