Lä­get i Li­ba­non svårt re­dan fö­re ex­plo­sio­nen

Två vec­kors un­dan­tags­till­stånd ut­lyst i Beirut

Hufvudstadsbladet - - Hbl - FRED­RIK HäGGMAN fred­rik.hagg­man@ksf­me­dia.fi TT AN­NA HANS­SON/TT

För Li­ba­non är det här yt­ter­li­ga­re en pröv­ning un­der ett för­skräck­ligt år, sä­ger fin­län­da­ren Taa­vi Sun­dell som är bo­satt i Beirut där en kraf­tig ex­plo­sion öde­la­de näs­tan hal­va sta­den un­der tis­dags­kväl­len.

Över 300 000 per­so­ner kan ha för­lo­rat si­na hem ef­ter ex­plo­sio­nen som or­sa­ka­des av tu­sen­tals ton am­mo­ni­um­ni­trat som för­va­ra­des i ham­nen.

Ex­plo­sio­nen in­ne­bär ett ka­ta­stro­falt hårt slag mot den re­dan hårt an­sat­ta sjuk­vår­den. Dess­utom li­der lan­det än­nu av svi­ter­na ef­ter in­bör­des­kri­get 1975–1990.

– Jag har pra­tat med folk som bod­de i Li­ba­non un­der in­bör­des­kri­get som me­nar att si­tu­a­tio­nen är li­ka då­lig el­ler till och med vär­re än då. Då ha­de man åt­minsto­ne elekt­ri­ci­tet och mat, även om det var krig, sä­ger Sun­dell.

Fins­ka fors­ka­ren Taa­vi Sun­dell satt i sin lä­gen­het i Beirut då nä­ra tre­tu­sen ton am­mo­ni­um­ni­trat ex­plo­de­ra­de och blås­te ut fönst­ren i hans bostad. Själv kla­ra­de han sig oskadd, men för Li­ba­non är det här yt­ter­li­ga­re en pröv­ning un­der ett för­skräck­ligt år, sä­ger Sun­dell.

När HBL når Taa­vi Sun­dell, spe­ci­al­ko­or­di­na­tor och fors­ka­re på Fin­lands Mel­la­nöster­nin­sti­tut, har si­tu­a­tio­nen i hans grann­skap i Beirut lug­nat sig.

På ga­tor­na har man fort­fa­ran­de fullt upp med att stä­da upp glas­split­ter och an­nan brå­te, men många af­fä­rer hål­ler öp­pet och man kun­de näs­tan tro att det var en van­lig kväll, be­rät­tar Sun­dell.

Då am­mo­ni­um­ni­trat­lag­ret ex­plo­de­ra­de i ham­nen kväl­len in­nan satt Sun­dell i var­dags­rum­met, till­sam­mans med sin fru och fy­ra­å­ri­ga son. Fa­mil­jen kla­ra­de sig oskadd, men trots att ham­nen lig­ger tre kilo­me­ter bort var tryc­ket så starkt att fönst­ren i lä­gen­he­ten slogs ut.

– Smäl­len var så hög att vi tänk­te att det mås­te ha va­rit nå­got all­de­les in­till som ex­plo­de­ra­de. Vi har en li­ten son och de förs­ta tan­kar­na var oro för ho­nom – vi var räd­da att det när som helst skul­le smäl­la på nytt.

Fa­mil­jen tog poj­ken i fam­nen och tog skydd på to­a­let­ten. När kus­ten ver­ka­de klar gick de ut på går­den, där de träf­fa­de sin hy­resvärd. Då bör­ja­de ock­så hän­del­se­för­lop­pet klar­na.

– Det var en sorts lätt­nad när man för­stod vad det hand­la­de om. Vi kla­ra­de oss ock­så un­dan ska­dor, någ­ra ru­tor gick ju sön­der men det är ing­en stor sak att so­va ut­an föns­ter i det här kli­ma­tet.

”Kanske vär­re än in­bör­des­kri­get”

Sun­dell har va­rit bo­satt i Li­ba­non i ett och ett halvt år, och fors­kar där i po­li­tisk ekonomi i Jor­da­ni­en och Fin­land. 2020 har en­ligt ho­nom va­rit ett ”helt för­skräck­ligt år” för Li­ba­non ock­så in­nan ex­plo­sio­nen.

– Jag har pra­tat med folk som bod­de i Li­ba­non un­der in­bör­des­kri­get som me­nar att si­tu­a­tio­nen är li­ka då­lig el­ler till och med vär­re än då. Då ha­de man åt­minsto­ne elekt­ri­ci­tet och mat, även om det var krig.

In­bör­des­kri­get i Li­ba­non ut­spe­la­des 1975–1990.

Re­dan in­nan ex­plo­sio­nen be­fann sig Li­ba­non i en eko­no­misk härd­smäl­ta med tömd central­bank. Myn­dig­he­ter har var­nat för att 60 pro­cent av in­vå­nar­na kan kom­ma att le­va un­der fat­tig­doms­grän­sen i slu­tet av året och se­dan ok­to­ber för­ra året har det li­ba­ne­sis­ka pun­det tap­pat 80 pro­cent av sitt vär­de sam­ti­digt som mat­pri­ser­na har dub­ble­rats.

Ti­di­ga­re i vec­kan av­gick ut­ri­kesmi­nis­ter Nas­sif Hit­ti i pro­test mot re­ge­ring­en, som han an­kla­gar för att in­te ha vi­sat nå­gon vil­ja att ge­nom­fö­ra de re­for­mer som krävs för att få ut­ländskt stöd.

Dess­utom för­stör­des lan­dets störs­ta ve­te­si­lo i ex­plo­sio­nen, vil­ket har re­sul­te­rat i att Li­ba­non nu ba­ra har ve­te för mind­re än en må­nad fram­åt. Re­dan i maj var­na­de lan­dets pre­miär­mi­nis­ter för akut livs­me­dels­brist. Allt det­ta ut­an att ens näm­na co­ro­nakri­sen.

Sy­ri­en är ock­så det land i värl­den som har flest flyk­ting­ar per ca­pi­ta, ef­ter att över en mil­jon sy­ri­er flytt över grän­sen. De se­nas­te årens svå­rig­he­ter har fått allt fler li­ba­ne­ser att ock­så ta till flyk­ten, sä­ger Sun­dell.

– Det är ett li­tet land med enor­ma pro­blem. De se­nas­te må­na­der­na har man ock­så kun­nat mär­ka en ökan­de käns­la av hopp­lös­het bland be­folk­ning­en – de som ba­ra kan för­sö­ker ta sig här­i­från, till Eu­ro­pa. Po­si­tivt är åt­minsto­ne att fle­ra län­der run­tom i värl­den har ut­lo­vat stöd för att kla­ra åter­upp­bygg­na­den ef­ter ex­plo­sio­nen.

På­tag­lig ils­ka

Sun­dell är för­sik­tig med att spe­ku­le­ra i vad ex­plo­sio­nen kan myn­na ut i. Li­ba­non har än­da se­dan i hös­tas ska­kats av sto­ra pro­tes­ter mot den po­li­tis­ka elit som an­kla­gats för att ha misskött eko­no­min och lett lan­det till bank­rutt.

– Det kan gå åt vil­ket håll som helst. Co­ro­nakri­sen la­de band på pro­tes­ter­na för ett tag, men man kan se att det här får dem att blos­sa upp på nytt.

En­ligt Sun­dell har ha­tet mot dem som styr lan­det va­rit på­tag­ligt ef­ter ex­plo­sio­nen.

– Det är många som är ra­san­de, det är tyd­ligt ut­i­från dis­kus­sio­ner­na på so­ci­a­la me­di­er ef­teråt. Ex­plo­sio­nen ses som yt­ter­li­ga­re ett ex­em­pel på vårds­lös­het och non­cha­lans som får ka­ta­stro­fa­la följ­der.

Kom­mer ni att bo kvar i Li­ba­non? – Vi bor kvar en­ligt plan, även om vi gi­vet­vis föl­jer med lä­get. Den här hän­del­sen för­änd­rar än­då in­te sä­ker­hets­lä­get för oss, det vi sna­ra­re oro­ar oss över är om vård­ka­pa­ci­te­ten ska räc­ka till för att tack­la co­ro­na­vi­ru­set.

un­dan­tags­till­stånd i den li­ba­ne­sis­ka hu­vud­sta­den.

Siff­ror­na över dö­da och ska­da­de be­fa­ras sti­ga, då många vår­das på sjuk­hus och många dess­utom fort­fa­ran­de kan va­ra fast­kläm­da un­der brå­te och ras­mas­sor.

– Många män­ni­skor sak­nas. Vi står in­för en verk­lig ka­ta­strof och be­hö­ver tid att be­dö­ma ska­dor­nas om­fatt­ning, sä­ger hälso­mi­nis­ter Ha­mad Ha­san.

Rö­da Kor­set upp­ger att hund­ra­tals ska­da­de har ta­gits till sjuk­hus.

– Det vi be­vitt­nar är en enorm ka­ta­strof. Det finns of­fer och ska­da­de över­allt, sä­ger or­ga­ni­sa­tio­nens Li­ba­non­chef Ge­or­ge Ket­ta­ni, en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters.

– Vi sö­ker fort­fa­ran­de ge­nom om­rå­det. Det kan fin­nas fler of­fer. Jag hop­pas in­te det.

Pre­si­dent Aoun har ut­lyst tre da­gars lands­sorg, och upp­ger att 100 mil­jar­der li­ba­ne­sis­ka pund (mot­sva­ran­de drygt 55 mil­jo­ner eu­ro) ska till­gäng­lig­gö­ras från en nöd­fond. He­la hu­vud­stads­om­rå­det klas­sas som en ka­ta­strofzon.

Så många som 300 000 män­ni­skor kan nu stå ut­an tak över hu­vu­det, en­ligt sta­dens gu­ver­nör Mar­wan Ab­boud.

– Jag tror att mel­lan 250 000 och 300 000 per­so­ner är ut­an bostad, sä­ger han till ny­hets­by­rån AFP.

Mer än hal­va sta­den tycks ha drab­bats av ex­plo­sio­nen och kost­na­den för för­stö­rel­sen be­räk­nas lig­ga på mot­sva­ran­de tre mil­jar­der eu­ro, en­ligt

Ab­boud. In­gen­jö­rer och tek­ni­ker ska dock gö­ra en of­fi­ci­ell be­döm­ning av ska­dor­na.

”Gör så ont i hjär­tat”

Ex­plo­sio­nen fick fönst­ren att skall­ra än­da bort på Cy­pern och var li­ka kraf­tig som en jord­bäv­ning av mag­ni­tu­den 3,3. Bi­lar slung­a­des om­kull, fa­sa­der och hus för­stör­des, sjuk­hus tving­a­des stänga och an­ta­let ska­da­de var så många att al­la in­te fick plats på de som kun­de hål­las öpp­na.

Beir­ut­bon Rawi har gett sig ut för att se den om­fat­tan­de föröd­el­sen med eg­na ögon.

”Män­ni­skor från al­la re­li­gi­o­ner och grup­per har gått sam­man för att hjäl­pas åt och rö­ja upp. Män­ni­skor grå­ter me­dan de för­sö­ker stä­da upp brå­ten i si­na re­stau­rang­er och ba­rer. Det gör så ont i hjär­tat,” skri­ver han i ett med­de­lan­de.

EU skic­kar hjälp

EU sä­ger att man så snabbt som möj­ligt kom­mer att skic­ka hjälp till Beirut. Över hund­ra högt ut­bil­da­de brand­män, spe­ci­a­li­se­ra­de på sök­nings- och rädd­nings­ar­be­te i ur­ba­na mil­jö­er, ska till­sam­mans med for­don, hun­dar och ut­rust­ning sän­das till Li­ba­non en­ligt EU:s krishan­te­rings­kom­mis­sio­när Ja­nez Le­nar­cic.

”De kom­mer att ar­be­ta med li­ba­ne­sis­ka myn­dig­he­ter för att räd­da liv”, skri­ver Le­nar­cic i ett ut­ta­lan­de.

FO­TO: HAS­SAN AM­MAR/AP-TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.