På­bud om mun­skydd kan ock­så kom­ma att gäl­la skol­bus­sar

Re­kom­men­da­tio­nen om att an­vän­da mun­skydd på all­män­na plat­ser och i kol­lek­tiv­tra­fi­ken kan få re­gi­o­na­la spe­ci­fi­ka­tio­ner. Even­tu­ellt kom­mer den ock­så att gäl­la skol­buss­re­se­nä­rer.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - JEANETTE ÖST­MAN/SPT

Markku Ter­va­hau­ta, ge­ne­ral­di­rek­tör för In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, upp­ger för SPT att myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tion om att an­vän­da mun­skydd på all­män­na plat­ser och i kol­lek­tiv­tra­fi­ken san­no­likt in­te of­fent­lig­görs än­nu på tors­dag.

Ter­va­hau­ta be­to­nar än­då att när den väl kom­mer så hand­lar det än så länge om en re­kom­men­da­tion, in­te ett på­bud.

Syf­tet med re­kom­men­da­tio­nen är att mins­ka ris­ken för sprid­ning av co­ro­na­vi­ru­set och den kom­mer att va­ra i kraft tills vi­da­re.

– Vår nu­va­ran­de re­kom­men­da­tion har va­rit rik­tad till pro­fes­sio­nel­la. Den nya re­kom­men­da­tio­nen rik­tas till all­män­he­ten i si­tu­a­tio­ner där man in­te kan hål­la ett tryggt av­stånd till and­ra män­ni­skor. I förs­ta hand hop­pas vi att män­ni­skor hål­ler av­stånd.

Mun­skydd i ful­la skol­bus­sar

Trots det re­la­tivt lug­na smitt­lä­get ser Ter­va­hau­ta oro­väc­kan­de tec­ken på att smitt­sprid­ning­en hål­ler på att öka.

Han tilläg­ger även att re­kom­men­da­tio­nen kan kom­ma att kom­plet­te­ras med re­gi­o­na­la spe­ci­fi­ka­tio­ner som be­ak­tar det lo­ka­la smitt­lä­get samt an­vis­ning­ar som ock­så om­fat­tar barn trots att des­sa in­te spri­der vi­ru­set i li­ka hög grad som vux­na.

– Det åter­står att se om vi går in för en ned­re ål­ders­gräns i re­kom­men­da­tio­nen. Mun­skydd ska an­vän­das rätt för att va­ra ef­fek­ti­va, vil­ket kan va­ra svårt för yng­re barn. Men i skol­bus­sar kan det va­ra trångt och även and­ra än sko­le­le­ver kanske åker med bus­sen. Åker man buss där man in­te kan hål­la av­stånd till si­na me­dre­se­nä­rer kan mun­skydd va­ra en bra idé.

Ter­va­hau­ta ser helst att all­män­he­ten und­vi­ker re­stau­rang­er och ba­rer just nu.

– Där är det svårt att hål­la av­stånd till and­ra kun­der och otymp­ligt att an­vän­da mun­skydd när man ska äta el­ler dric­ka. Jag ser helst att män­ni­skor und­vi­ker des­sa mil­jö­er just nu. Sä­ker­he­ten går först.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.