OAJ:s ord­fö­ran­de be­svi­ken på rikt­lin­jer för skol­star­ten

Ol­li Lu­uk­ka­i­nen, OAJ:s ord­fö­ran­de, sä­ger att kom­mu­ner som bör­jar hös­ten med per­mit­te­ring­ar in­om ut­bild­nings­sek­torn in­te bor­de be­vil­jas nå­gon del av stats­un­der­stö­det.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - SO­FIE FOGDE/SPT

Just nu är det 18 kom­mu­ner run­tom i Fin­land som be­slu­tat att bör­ja hös­ten med att per­mit­te­ra per­so­nal in­om ut­bild­nings­sek­torn. Det här är oac­cep­ta­belt en­ligt lä­rar­fac­ket OAJ.

– Kom­mu­ner som ta­git ett så­dant be­slut bor­de en­ligt oss in­te få någ­ra stöd­peng­ar av sta­ten, sä­ger Ol­li Lu­uk­ka­i­nen, ord­fö­ran­de för OAJ.

För att jäm­na ut kon­se­kven­ser­na av co­ro­na­vi­ru­se­pi­de­min har sta­ten gett ett eko­no­miskt stöd till sko­lor­na. Små­barnspe­da­go­gi­ken, för­sko­le­un­der­vis­ning­en och den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en får 84 mil­jo­ner eu­ro och gym­na­si­e­ut­bild­ning­en 17 mil­jo­ner eu­ro.

En­ligt Lu­uk­ka­i­nen gäl­ler de fles­ta per­mit­te­ring­ar per­so­nal in­om små­barnspe­da­go­gi­ken, men det va­ri­e­rar myc­ket från kom­mun till kom­mun.

– De kom­mu­na­la be­sluts­fat­tar­na bor­de in­se att in­be­spa­ring­ar som des­sa in­te står i pro­por­tion till den ska­da de vål­lar lä­ran­det. Per­mit­te­ring­ar räd­dar ald­rig kom­mu­ne­ko­no­min.

Han på­min­ner än­då om att de fles­ta kom­mu­ner har ut­vär­de­rat si­tu­a­tio­nen på bäs­ta sätt.

Si­tu­a­tio­nen lju­sa­re i Svensk­fin­land

Ing­er Dam­lin, ord­fö­ran­de för Fin­lands Svens­ka Lä­rar­för­bund (FSL), sä­ger att si­tu­a­tio­nen på svenskt håll in­te är li­ka oro­väc­kan­de.

– I Svensk­fin­land har kom­mu­ner för­stått vik­ten av att in­te per­mit­te­ra lä­ra­re och det är vi gla­da för, sä­ger Dam­lin.

Det finns någ­ra kom­mu­ner som är på grän­sen till per­mit­te­rings­be­slut.

– Jag tän­ker spe­ci­ellt på Va­sa. Jag är gans­ka över­ty­gad om att det blir per­mit­te­ring­ar, men jag ska in­te gläf­sa på dem in­nan be­slu­tet är ta­get.

Dam­lin oro­as över hur stats­stö­det an­vänds in­om kom­mu­ner­na. Hon ser gär­na att de sät­ter peng­ar­na på att mins­ka grupp­stor­le­kar­na el­ler på stöd­un­der­vis­ning.

– Vi ser nog svart på de kom­mu­ner som re­dan satt stö­det på till ex­em­pel skol­gångs­bi­trä­den. Vår öns­kan är att peng­ar­na fak­tiskt går in i un­der­vis­ning­en där ele­ver­na be­hö­ver det.

In­te nöjd med UBS

In­om den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en gick sko­lor­na i mit­ten av maj till­ba­ka till när­un­der­vis­ning. Lu­uk­ka­i­nen sä­ger att be­slu­tet helt en­kelt togs för att öva in­för höst­ter­mi­nen. Re­dan näs­ta vec­ka in­le­der en stor del barn och unga läså­ret.

Lu­uk­ka­i­nen är in­te helt nöjd med Ut­bild­nings­sty­rel­sens rikt­lin­jer för skol­star­ten som pub­li­ce­ra­des i tis­dags.

– Rikt­lin­jer­na hand­la­de mesta­dels om så­dant som vi re­dan viss­te, såsom häl­so­a­spek­ter­na. Dä­re­mot nämn­des knappt nå­got om själ­va un­der­vis­ning­en.

Han för­står att UBS in­te kan sä­ga hur sko­lor­na ska gö­ra ef­tersom det finns sto­ra skill­na­der mel­lan sko­lor­na och kom­mu­ner­na. Men han ha­de gär­na sett en tyd­li­ga­re for­mu­le­ring om vad sko­lor­na ska gö­ra.

Lä­rar­nas upp­le­vel­ser

OAJ har kart­lagt lä­rar­nas er­fa­ren­he­ter av vå­rens av­vi­kan­de un­der­vis­nings­ar­range­mang. Näs­tan 1 700 lä­ra­re och rek­to­rer sva­ra­de på enkä­ten. Ma­jo­ri­te­ten av dem an­såg att de na­tio­nel­la an­vis­ning­ar­na som gavs var otyd­li­ga och brist­fäl­li­ga. In­för hös­ten be­to­nar Lu­uk­ka­i­nen att lä­ra­re in­te kan an­sva­ra bå­de för när- och di­stans­un­der­vis­ning om en and­ra våg kom­mer.

En fjär­de­del upp­gav att di­stans­un­der­vis­ning­en haft en ne­ga­tiv in­ver­kan på många ele­vers lä­ran­de. 70 pro­cent an­såg att följ­der­na var skad­li­ga för en­sta­ka ele­ver och stu­de­ran­de, men de fles­ta upp­gav ock­så att pe­ri­o­den haft po­si­ti­va följ­der för vis­sa.

Lu­uk­ka­i­nen sä­ger att di­stans­un­der­vis­ning är pro­ble­ma­tiskt då lä­ra­ren in­te ser ele­ver­nas fram­gång på en gång. Spe­ci­ellt kan pe­ri­o­den ha långt­gå­en­de följ­der för stu­de­ran­de in­om yr­kes­ut­bild­ning­en, som präglas starkt av när­un­der­vis­ning.

– Jag har star­ka för­vänt­ning­ar på att Un­der­vis­nings­mi­ni­s­te­ri­et och Ut­bild­nings­sty­rel­sen krä­ver att kom­mu­ner­na kart­läg­ger kun­skaps­un­der­skot­tet och för­ut­sät­ter en plan för hur des­sa luc­kor ska täp­pas till, sä­ger han.

En po­si­tiv kon­se­kvens av vå­rens upp­le­vel­se var att lä­rar­nas di­gi­ta­la kun­ska­per för­stärk­tes. Dä­re­mot kun­de in­te al­la ut­bild­nings­an­ord­na­re er­bju­da till­räck­li­ga red­skap.

Lu­uk­ka­i­nen sä­ger att för­bun­dets öns­kan är att skol­star­ten blir po­si­tiv och att man sat­sar på att gö­ra det bäs­ta av si­tu­a­tio­nen.

– Trygg­het och häl­sa är ba­sen för in­lär­ning. Vi vill in­te må­la fan på väg­gen el­ler ska­pa hot­bil­der. Det här är ett mel­lan­lä­ge och nu blic­kar vi fram­åt.

FO­TO: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA

Ol­li Lu­uk­ka­i­nen, ord­fö­ran­de för OAJ, sä­ger att lä­rar­fac­ket vill se på skol­star­ten som nå­got po­si­tivt och dra lär­dom av vå­rens er­fa­ren­he­ter.

FO­TO: SO­FIE FOGDE/SPT

Ing­er Dam­lin, ord­fö­ran­de för Fin­lands Svens­ka Lä­rar­för­bund (FSL), sä­ger att per­mit­te­rings­si­tu­a­tio­nen på svenskt håll in­te är li­ka oro­väc­kan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.