Rus­ning till tes­ter i hu­vud­stads­re­gi­o­nen

I hu­vud­stads­re­gi­o­nens stä­der rå­der det rus­ning till stäl­len där co­ro­na­tes­ter ut­förs och te­le­fon­råd­giv­ning­ar­na är be­las­ta­de. – Det kan ta en till två da­gar in­nan man kan ge ett test, sä­ger Ti­mo Luk­ka­ri­nen, chef för häl­so­sta­tio­ner­na i Helsing­fors.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - NICLAS LÖNNQVIST niclas.lon­nqvist@ksf­me­dia.fi

De se­nas­te da­gar­na har be­ho­vet och in­tres­set för co­ro­na­vi­rus­tes­ter ökat, vil­ket ock­så lett till rus­ning på stäl­len i hu­vud­stads­re­gi­o­nen där man kan ge ett test. Vän­te­ti­den för ett test i Helsing­fors är en till två da- gar, men om det finns le­di­ga ti­der i grann­stä­der­na kan man få tid sam­ma dag. Pa­ti­en­ten får fritt väl­ja om testet ge­nom­förs i hemsta­den el­ler i nå­gon av när­lig­gan­de stä­der­na.

– Vår te­le­fon­ser­vice har va­rit hårt be­las­tad de se­nas­te da­gar­na och där­för hop­pas vi att så många som möj­ligt an­vän­der saj­ten oma­o­lo.fi. På saj­ten kan man ock­så bo­ka tid för test i Helsing­fors, sä­ger Ti­mo Luk­ka­ri­nen, som är chefslä­ka­re för Helsing­fors häl­so­sta­tio­ner.

I Helsing­fors görs co­ro­na­vi­rus­tes­ter i Öst­ra cent­rum och i Gam­las, samt vid dri­ve-in-test­nings­stäl­le­na i Malm och Mej­lans. Ock­så Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt HUS har prov­tag­nings­stäl­len vid Mej­lans sjuk­hus och vid det nya barn­sjuk­hu­set i bort­re Tölö. En­ligt Luk­ka­ri­nen hål­ler man på att öka på ka­pa­ci­te­ten för tes­ter.

– Vi har ut­ö­kat test­ka­pa­ci­te­ten på co­ro­na­häl­so­sta­tio­ner­na i Malm och Dal och vi pla­ne­rar att grun­da två nya stäl­len för tes­ter. Det ena ska pla­ce­ras nä­ra Väst­ra ham­nen och det and­ra all­de­les i cent­rum, men jag kan in­te sä­ga ex­akt da­tum för när stäl­le­na öpp­nas. Allt be­ror på hur snabbt vi får per­so­nal, sä­ger Luk­ka­ri­nen.

Lik­nan­de lä­ge i Es­bo

I Es­bo får man räk­na med två da­gars vän­te­tid om man vill gö­ra testet. Ock­så där är det möj­ligt att gö­ra en egen be­döm­ning av sym­tom via oma­o­lo.fi, men bok­ning för test sker per te­le­fon. I Es­bo ut­förs co­ro­na­tes­ter vid Jorvs sjuk­hus, Sa­ma­ria häl­so­sta­tion i Es­bo cent­rum och vid en dri­ve-in-fil i Matt­by.

– In­tres­set för att gö­ra tes­ter har ökat stort och där­med är ock­så vän­te­ti­der­na läng­re. Det var me­ning­en att en till dri­ve in-fil skul­le ha öpp­nats i Matt­by på ons­dag, men öpp­ning­en för­dröjs. Vi för­sö­ker på­skyn­da pro­ces­sen så att fi­len öpp­nas så fort som möj­ligt. Må­let är ock­så att öka an­ta­let dri­ve in-fi­ler i he­la hu­vud­stads­re­gi­o­nen un­der HUS re­gi. I Es­bo ut­förs just nu un­ge­fär 1 800 test i vec­kan, sä­ger Es­bo stads om­sorgs­di­rek­tör Juha Metso.

Ök­ning i Van­da

I Van­da har an­ta­let te­le­fon­sam­tal till co­ro­naråd­giv­ning­en ökat med 150 per dag i jäm­fö­rel­se med för­ra vec­kan.

– Det är ock­så rus­ning till vå­ra test­stäl­len. Vän­te­ti­den är en till två

In­tres­set för att gö­ra tes­ter har ökat stort och där­med är ock­så vän­te­ti­der­na läng­re. Det var me­ning­en att en till dri­ve in-fil skul­le ha öpp­nats i Matt­by på ons­dag, men öpp­ning­en för­dröjs.

da­gar. Vi har an­vi­sat per­so­ner som vill gö­ra testet snab­ba­re att de kan åka till HUS dri­ve in-stäl­le i Mej­lans om där finns le­di­ga ti­der, sä­ger Pi­ia Vu­o­re­la, som är chef för Van­das stads häl­so­vårds­tjäns­ter.

Hon po­äng­te­rar att si­tu­a­tio­nen va­ri­e­rar från dag till dag och att man i Van­da job­bar för hög­tryck för att al­la som är i be­hov av tes­ter ska få det så snabbt som möj­ligt. I Van­da kan ut­fö­ra tes­ter på två stäl­len – vid Va­riston kou­lu på Va­risto­vä­gen 1 och vid Pe­jas sjuk­hus. Ock­så vid co­ro­na­häl­so­sta­tio­nen i Mår­tens­dal ut­förs tes­ter, men de görs en­bart i sam­band med bo­ka­de läkar­be­sök. I Van­da an­vänds saj­ten kli­nik.fi för be­döm­ning av sym­tom.

– Ock­så här kan man gö­ra en egen be­döm­ning av sym­tom, men dessvär­re är systemet så­dant att man in­te di­gi­talt kan bo­ka tid för ett test. Vi hop­pas att vi i sep­tem­ber kan va­ra på sam­ma ni­vå som i Helsing­fors när det di­gi­tal tids­bok­ning av co­ro­na­test, sä­ger Vu­o­re­la.

I Gran­kul­la be­rät­tar chefslä­ka­re Pia Höglund att man får vän­ta en till två da­gar på ett test. Ock­så här har man hän­vi­sat till dri­ve in-test­ning­en i Mej­lans i Helsing­fors.

– Men det finns en le­dig tid här till tors­dag, sä­ger Höglund när HBL pra­tar med hen­ne på ons­dag ef­ter­mid­dag.

I Gran­kul­la finns in­te möj­lig­het att gö­ra en egen be­döm­ning av sym­tom i oma­o­lo.fi, men en­ligt Höglund finns pla­ner på att er­bju­da ett be­grän­sat an­tal in­vå­na­re i Gran­kul­la möj­lig­he­ten till di­gi­ta­la tjäns­ter ge­nom oma­o­lo.fi. Ett be­slut vän­tas in­om en snar fram­tid.

ULANDER/LEHTIKUVA FO­TO: MARKKU

Det är rus­ning till stäl­len där man kan gö­ra co­ro­na­tes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.