Krav på mun­skydd kan bli ak­tu­ellt i kol­lek­tiv­tra­fi­ken

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - SPT

I nu­lä­get får ak­tö­rer in­om kol­lek­tiv­tra­fi­ken krä­va att pas­sa­ge­ra­re bär mun­skydd om sä­ker­hets­av­stånd in­te kan ga­ran­te­ras. Fin­nair har kom­mit med ett så­dant krav och Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik pla­ne­rar det­sam­ma.

Tra­fik- och kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et med­de­lar att mi­ni­ste­ri­et just nu för­hand­lar med In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL om häl­so­sä­ker­he­ten i kol­lek­tiv­tra­fi­ken i co­ro­na­ti­der.

Kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter Ti­mo Harak­ka (SDP) kal­la­de sam­man ak­tö­rer in­om kol­lek­tiv­tra­fi­ken för att dis­ku­te­ra frå­gan en förs­ta gång den 8 ju­ni. Då kom ak­tö­rer­na till­sam­mans med mi­ni­ste­ri­et över­ens om vil­ka prin­ci­per som skul­le gäl­la för att re­se­nä­rer i co­ro­na­ti­der ska kun­na re­sa så tryggt som möj­ligt.

Nu kon­sta­te­rar Harak­ka att ak­tö­rer­na i de fles­ta fall lyc­kats föl­ja de över­enskom­na prin­ci­per­na.

– I hu­vud­sak har hy­gi­en- och av­stånds­prin­ci­per hål­lits, men någ­ra tåg- och busstu­rer har va­rit för ful­la, sä­ger Harak­ka i ett press­med­de­lan­de.

Om ak­tö­rer­na in­te kan sä­ker­stäl­la att av­stånd hålls un­der fär­der­na har de rätt att krä­va att pas­sa­ge­ra­re bär mun­skydd. Ex­em­pel­vis Fin­nair har kom­mit med ett så­dant krav, och Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik pla­ne­rar en­ligt mi­ni­ste­ri­et det­sam­ma.

Mi­ni­ste­ri­et kan i nu­lä­get in­te ut­fär­da ett all­mänt krav på mun­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Dä­re­mot har mi­ni­ste­ri­et ti­di­ga­re med­de­lat att man är vil­lig att fö­re­slå en ny pa­ra­graf i la­gen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar som skul­le gö­ra det möj­ligt att krä­va mun­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.