Mi­ni­ste­ri­ets rikt­lin­jer för ka­ran­tän otyd­li­ga

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ALEX­AN­DRA GäDDNäS alex­an­dra.gadd­nas@ksf­me­dia.fi

Det är än­nu oklart hur So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et för­hål­ler sig till fri­vil­lig ka­ran­tän ef­ter kryss­nings­re­sor via Sve­ri­ge. För­håll­nings­sät­tet har på­ver­kan på bland an­nat re­de­ri­er­nas verk­sam­het och det åländs­ka sam­häl­let.

Det var un­der tis­da­gen som Ålands ra­dio rap­por­te­ra­de att det nu­me­ra re­kom­men­de­ras 14 da­gars ka­ran­tän ef­ter kryss­ning­ar till Sve­ri­ge. Det­ta en­ligt ”nya re­kom­men­da­tio­ner från so­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et”. Re­kom­men­da­tio­ner­na skic­ka­des via mejl till Ålands land­skaps­re­ge­ring. I mai­let skri­ver mi­ni­ste­ri­et att fri­vil­lig ka­ran­tän gäl­ler ef­ter en re­sa på ett far­tyg som stan­nar och ploc­kar upp pas­sa­ge­ra­re från län­der som om­fat­tas av Fin­lands ka­ran­täns­re­kom­men­da­tion, till ex­em­pel ett far­tyg som stan­nar i Stock­holm – det­ta oav­sett om den fins­ka pas­sa­ge­ra­ren sti­git av far­ty­get el­ler in­te.

Det­ta skul­le i så fall på­ver­ka al­la fins­ka far­tyg som har pas­sa­gerar­tra­fik där bå­tar­na nå­gon gång un­der rut­ten tar i land i Sve­ri­ge. Samt­li­ga re­se­nä­rer skul­le i så­dant fall re­kom­men­de­ras ka­ran­tän ef­ter båtre­san.

Den på­ståd­da, för­änd­ra­de, re­kom­men­da­tio­nen hän­vi­sas till mi­ni­ste­ri­ets be­red­skaps­led­nings­grupp och fa­mil­je- och om­sorgs­mi­nis­ter Kris­ta Ki­uru (SDP).

Det­ta gick i strid med de upp­gif­ter som Ålands land­skaps­re­ge­ring och de fins­ka re­de­ri­er­na fått, och ar­be­tat en­ligt, i bör­jan av ju­ni.

Över­di­rek­tör vid mi­ni­ste­ri­et, Tui­ja Kum­pu­lai­nen, skri­ver i ett mejl på tis­da­gen att: ”Vi kom­mer att eva­lu­e­ra sa­ken på nytt, men det hän­der in­te i dag. Vi gör det så snabbt som möj­ligt.”

Un­der ons­dag­den skri­ver hon att hon hop­pas kun­na ta upp sa­ken på ett mö­te på ef­ter­mid­da­gen, men att det in­te är sä­kert att det hinns med.

För­tyd­li­gan­de för­vän­tas

Den åländs­ka riks­dags­le­da­mo­ten Mats Löfström kom­men­te­ra­de hän­del­se­för­lop­pet via sin Fa­ce­book un­der går­da­gen: ”Så här kan det in­te va­ra. Punkt slut. Oav­sett vil­ka be­slut som fat­tas så mås­te de va­ra tyd­li­ga och klart mo­ti­ve­ra­de. Nu rå­der oklar­het. Det är il­la, och tills nya of­fi­ci­el­la be­sked gäl­ler så gäl­ler nu­va­ran­de reg­ler”.

En­ligt Löfström har frå­gan in­te be­hand­lats i re­ge­ring­en och ing­et for­mellt be­slut finns.

Löfström har va­rit i kon­takt med fle­ra vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et och ing­en har kun­nat be­kräf­ta att nå­gon änd­ring skett – trots det nya be­ske­det till Ålands land­skaps­re­ge­ring. Ing­en tid­ta­bell för tyd­li­ga be­sked har hel­ler kun­nat anges till le­da­mo­ten.

– Det är myc­ket otill­fred­stäl­lan­de, sä­ger Löfström.

Jo­han­na Bo­i­jer-Svahn­ström, in­for­ma­tions­chef vid Vi­king Li­ne, har på ons­da­gen in­te fått någ­ra kla­ra be­sked gäl­lan­de frå­gan: ”Lä­get är be­klag­ligt, för den­na tro­li­gen fel­ak­ti­ga in­for­ma­tion spri­der sig just nu i oli­ka ka­na­ler och för­svå­rar vårt ar­be­te i ett re­dan pre­kärt lä­ge. Vi för­vän­tar oss en kor­ri­ge­ring el­ler ett för­tyd­li­gan­de från STM” kom­men­te­rar hon via e-mail.

Så här kan det in­te va­ra. Punkt slut. Oav­sett vil­ka be­slut som fat­tas så mås­te de va­ra tyd­li­ga och klart mo­ti­ve­ra­de. Nu rå­der oklar­het. Det är il­la, och tills nya of­fi­ci­el­la be­sked gäl­ler så gäl­ler nu­va­ran­de reg­ler. Mats Löfström Riks­dags­le­da­mot

I ter­mi­na­len i Ma­ri­e­hamn finns sto­ra skyl­tar som in­for­me­rar om rå­dan­de re­kom­men­da­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.