Över tu­sen in­spek­tio­ner av dis­kri­mi­ne­ring på ar­bets­plat­ser

Till­sy­nen fo­ku­se­ra­de bland an­nat på dis­kri­mi­ne­ring av ut­länds­ka ar­bets­ta­ga­re i ut­be­tal­ning av lön och ar­bets­gi­va­rens skyl­dig­het att främ­ja li­ka­be­hand­ling.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ar­be­tar­skydds­myn­dig­he­ten ge­nom­för­de un­der 2019 sam­man­lagt cir­ka 1 020 in­spek­tio­ner på ar­bets­plat­ser, och grans­ka­de dess ar­be­te med li­ka­be­hand­ling och för­bud mot dis­kri­mi­ne­ring. I fo­kus låg dis­kri­mi­ne­ring av ut­länds­ka ar­bets­ta­ga­re i ut­be­tal­ning av lön och and­ra mi­ni­mi­vill­kor, ar­bets­gi­va­rens skyl­dig­het att främ­ja li­ka­be­hand­ling och dis­kri­mi­ne­ring i ar­bets­plat­san­non­ser.

Ar­bets­gi­va­rens skyl­dig­het att främ­ja li­ka­be­hand­ling på ar­bets­plat­sen granska­des vid 304 in­spek­tio­ner, och i 197 av des­sa upp­täck­tes miss­för­hål­lan­den.

För­bud mot dis­kri­mi­ne­ring när det gäl­ler an­li­tan­de av ut­ländsk ar­bets­kraft granska­des vid över 600 in­spek­tio­ner. Vid 60 av des­sa no­te­ra­des dis­kri­mi­ne­ring på grund av ur­sprung, språk el­ler na­tio­na­li­tet i lö­ne­ut­be­tal­ning el­ler and­ra mi­ni­mi­vill­kor.

Till­syns­be­gä­ran

Dess­utom gjor­des in­spek­tio­ner med an­led­ning av till­syns­be­gä­ran, där man grans­ka­de dis­kri­mi­ne­ring som en­skil­da ar­bets­ta­ga­re el­ler ar­bets­sö­kan­de har upp­levt. Ar­be­tar­skydds­myn­dig­he­ten kon­tak­ta­des cir­ka 500 gång­er an­gå­en­de dis­kri­mi­ne­ring på ar­bets­plat­sen.

Be­gä­ran om till­syn an­gå­en­de dis­kri­mi­ne­ring gjor­des cir­ka 180 gång­er till ar­be­tar­skydds­myn­dig­he­ten, och ut­i­från des­sa gjor­des 110 in­spek­tio­ner. I 38 fall an­såg man att ar­bets­gi­va­ren ha­de age­rat i strid mot för­bu­det om dis­kri­mi­ne­ring.

Den van­li­gas­te or­sa­ken till be­gä­ran om till­syn var att nå­gon upp­levt sig bli dis­kri­mi­ne­rad på grund av sitt häl­so­till­stånd.

– Jag upp­ma­nar dem som upp­levt dis­kri­mi­ne­ring i ar­bets­li­vet att mo­digt ta kon­takt med ar­be­tar­skydds­myn­dig­he­ten. Man kan ringa vår te­le­fon­råd­giv­ning ano­nymt och vi vid­tar inga till­syn­såt­gär­der ut­an ett skrift­ligt med­gi­van­de av den som upp­levt dis­kri­mi­ne­ring, sä­ger över­in­spek­tör Pä­i­vi Laakso vid an­svars­om­rå­det för ar­be­tar­skyd­det vid Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket i Söd­ra Fin­land i ett press­med­de­lan­de.

Jag upp­ma­nar dem som upp­levt dis­kri­mi­ne­ring i ar­bets­li­vet att mo­digt ta kon­takt med ar­be­tar­skydds­myn­dig­he­ten. Pä­i­vi Laakso över­in­spek­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.