Tjäns­te­män var­na­des om fa­ran – age­ra­de in­te Haa­visto: Fin­land är re­do att hjäl­pa

Högt upp­sat­ta tjäns­te­män ska un­der fle­ra år ha känt till fa­ran med de ex­plo­si­va äm­ne­na i Beiruts hamn ut­an att age­ra. Li­ba­nons pre­si­dent har lo­vat hår­da straff för de an­sva­ri­ga för ex­plo­sio­nen, som har krävt över hund­ra liv.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA WESTERHOLM/SPT

Siff­ror­na över dö­da och ska­da­de ef­ter ex­plo­sio­ner­na i Beirut sti­ger. På ons­dags­kväl­len rap­por­te­ra­des över 130 dö­da och fler än 5 000 ska­da­de.

Myn­dig­he­ter­na i Li­ba­non upp­ger att ex­plo­sio­nen i hamn­om­rå­det or­sa­ka­des av 2 750 ton am­mo­ni­um­ni­trat som un­der fle­ra års tid har för­va­rats i en lo­kal i ham­nen, ut­an till­räck­li­ga skydds­åt­gär­der. Oac­cep­ta­belt, en­ligt pre­miär­mi­nis­ter Has­san Di­ab.

– Det som har skett kom­mer in­te att pas­se­ra ut­an ett an­svars­ut­krä­van­de. De som är an­sva­ri­ga för den här ka­ta­stro­fen kom­mer att få stå till svars.

Nu upp­ger myn­dig­hetskäl­lor att al­la tjäns­te­män in­blan­da­de i för­va­ring­en och sä­ker­he­ten i ham­nen ska pla­ce­ras i hu­sar­rest – un­der över­vak­ning av Li­ba­nons ar­mé – fram tills att man hit­tat de an­sva­ri­ga ba­kom olyc­kan, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Reu­ters.

Viss­te om fa­ran i fle­ra år

Högt upp­sat­ta tjäns­te­män vid li­ba­ne­sis­ka myn­dig­he­ter viss­te un­der minst sex år om fa­ran med att god­set för­va­ra­des i ham­nen, en­ligt dokument som al-Ja­ze­e­ra har ta­git del av. I sju brev, som skic­ka­des mel­lan 2014 och 2017, var­na­de tull­tjäns­te­män för att en last med am­mo­ni­um­ni­trat för­va­ra­des i en av ham­nens bygg­na­der.

”Med tan­ke på den all­var­li­ga fa­ra det in­ne­bär att för­va­ra de här va­ror­na i han­ga­ren, un­der olämp­li­ga kli­mat­för­hål­lan­den, be­kräf­tar vi på nytt vår be­gä­ran att vän­li­gen be den ma­ri­na myn­dig­he­ten att ome­del­bart flyt­ta de här va­ror­na för att be­va­ra sä­ker­he­ten i ham­nen och för de som ar­be­tar i den”, står det i ett brev från 2016 som in­te fått nå­got svar, en­ligt al-Ja­ze­e­ra.

Pre­si­dent Michel Aoun har lo­vat att an­sva­ri­ga för ex­plo­sio­nen ska få hår­da straff och att den ut­red­ning som på­bör­jats och som ska re­do­vi­sa si­na re­sul­tat in­om fem da­gar ska va­ra trans­pa­rent.

Am­mo­ni­um­ni­trat an­vänds van­ligt­vis som göd­sel­me­del och har i fle­ra år­tion­den or­sa­kat många in­du­stri­o­lyc­kor. Äm­net kan ock­så an­vän­das för att till­ver­ka bom­ber.

Det finns än­nu inga of­fi­ci­el­la upp­gif­ter om vad som kan ha an­tänt am­mo­ni­um­ni­tra­tet.

”Verk­lig ka­ta­strof”

På ons­da­gen ut­lys­tes två vec­kors

Mar­wan Aboud Beiruts gu­ver­nör

Fin­lands am­bas­sad och am­bas­sa­dö­rens bostad total­för­stör­des i sam­band med tis­da­gens ex­plo­sio­ner i Beirut. En­ligt upp­gif­ter på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen ska­da­des en fin­län­da­re som be­fann sig i Beirut på FN-upp­drag, sä­ger ut­ri­kesmi­nis­ter Pek­ka Haa­visto (Grö­na).

Ut­ri­kesmi­nis­ter Pek­ka Haa­visto (Grö­na) sä­ger att he­la Beirut är ett en­da stort kris­om­rå­de just nu. De två ex­plo­sio­ner­na som in­träf­fa­de på tis­dags­kväl­len har haft enor­ma följ­der. En­ligt upp­gif­ter på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen har över hund­ra per­so­ner dött, minst 4 000 ska­dats och kring 300 000 bli­vit ut­an tak över hu­vu­det.

För Fin­lands del har ons­da­gen hand­lat om att få kon­takt med fin­län­da­re på plats och kol­la att al­la är oskad­da. Sam­man­lagt har 40 fin­län­da­re gjort en re­se­an­mä­lan om att de be­fin­ner sig i lan­det.

– En per­son som be­fann sig på FN-upp­drag i lan­det har ty­värr ska­dats. Per­so­nen vår­da­des på sjuk­hus, men har nu fått läm­na sjuk­hu­set och lä­get är sta­bilt, sä­ger Haa­visto.

Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et upp­ma­nar nu al­la fin­län­da­re som be­fin­ner i om­rå­det och än­nu in­te gjort en re­se­an­mä­lan att ome­del­bart gö­ra det.

Am­bas­sa­dens fram­ti­da verk­sam­het ut­reds

Fin­lands am­bas­sad och Fin­lands am­bas­sa­dörs bostad total­för­stör­des i ex­plo­sio­ner­na.

– Lyck­ligt­vis kla­ra­de sig all per­so­nal ut­an ska­dor. Där ar­be­tar just nu två fin­län­da­re och de har un­der da­gen ut­rett hur il­la lä­get är. Ut­ö­ver dem finns vid am­bas­sa­den fy­ra lo­kalt an­ställ­da och även de kla­ra­de sig un­dan oskad­da, sä­ger Haa­visto.

Hur am­bas­sa­dens fram­ti­da verk­sam­het ska se ut är än­nu myc­ket oklart.

– Vi ut­re­der för till­fäl­let om am­bas­sa­dens ar­be­te kan fort­sät­ta. Fin­land har ing­en se­pa­rat am­bas­sad i Sy­ri­en, ut­an am­bas­sa­den i Li­ba­non har haft hand även om Sy­ri­en så det hand­lar om ett stort om­rå­de, sä­ger Haa­visto.

Ut­ö­ver re­se­nä­rer och am­bas­sa­dens per­so­nal finns ock­så fin­länds­ka freds­be­va­ra­re i Li­ba­non just nu.

– De be­fin­ner sig i ett an­nat om­rå­de av lan­det och har in­te ska­dats. De­ras freds­be­va­rarupp­drag kom­mer att fort­sät­ta som pla­ne­rat.

Hjälp från Fin­land

Li­ba­nons sjuk­vård ar­be­tar hårt och lä­get för­svå­ras dess­utom av co­ro­nakri­sen som ock­så kraf­tigt be­las­tar sjuk­vår­den. Fin­land kom­mer att bi­stå med hjälp för att un­der­lät­ta krislä­get som upp­stått som en följd av ex­plo­sio­ner­na, sä­ger Haa­visto.

För Fin­lands del hand­lar det om två oli­ka vägar att skic­ka hjälp, den ena är via EU och den and­ra via Fin­lands Rö­da Kors.

– EU-kom­mis­sio­nen har ta­git emot en hjälp­be­gä­ran från Li­ba­non och den ko­or­di­ne­ras just nu. In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et kom­mer att med­de­la kom­mis­sio­nen vad Fin­land kan bi­stå med.

Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et har un­der ons­da­gen ock­så kon­tak­tat Fin­lands Rö­da Kors, och där­i­från fått be­kräf­tat att de just nu vän­tar på att få be­sked av Li­ba­nons Rö­da Kors om vil­ken typ av hjälp som be­hövs.

– Allt det­ta hand­lar om di­rek­ta aku­ta åt­gär­der, men det här är en så pass all­var­lig kris att det in­te stan­nar här. Då den mest aku­ta fa­sen är över hand­lar det om åter­upp­bygg­nad och då blir sä­kert and­ra hjälp­be­hov ak­tu­el­la, sä­ger Haa­visto.

Haa­visto oro­ar sig ex­em­pel­vis för hur il­la livs­me­dels­för­sörj­ning­en i lan­det li­der och kom­mer att li­da långt fram­ö­ver.

– Ett helt säd­la­ger och he­la ham­nen har total­för­störts i Beirut. Än­nu vet vi in­te hur il­la det på­ver­kar livs­me­dels­för­sörj­ning­en, men hjälp­vil­jan från Fin­land finns ifall det blir ak­tu­ellt.

Ham­nen i Beirut, som total­för­stör­des i ex­plo­sio­nen, var en pulså­der för det im­port­be­ro­en­de lan­det.

FO­TO: MI­KAEL PIIPPO/SPT

■ Ut­ri­kesmi­nis­ter Pek­ka Haa­visto (Grö­na) sä­ger att Fin­land kom­mer att bi­stå Li­ba­non med hjälp bå­de via EU och via Fin­lands Rö­da Kors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.