Kang­as stal sho­wen med jät­te­kast

Aa­ron Kang­as har för­bätt­rat sitt re­kord med näs­tan fem me­ter den här sä­song­en ef­ter att han kas­tat 79,05 i GP-täv­ling­ar­na i Al­ber­ga på ons­da­gen. Re­sul­ta­tet är det näst­bäs­ta i värl­den i år.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAXéN filip.sax­en@ksf­me­dia.fi

In­för täv­ling­ar­na ta­la­des det mest om häck­stjär­nan An­ni­ma­ri Kor­te och tre­stegs­hop­pa­ren Kristi­i­na Mä­ke­lä. Men då GP-täv­ling­ar­na i Es­bo av­gjor­des var det Aa­ron Kang­as som stal de störs­ta ru­bri­ker­na.

I slägg­täv­ling­en rik­ta­des blic­kar­na mot Kang­as som kas­ta­de nytt re­kord 77,82 i So­me­ro i slu­tet av ju­li. Ef­ter att ha värmt upp sig i de två förs­ta om­gång­en smäll­de Kang­as till med 77,06 i det tred­je kas­tet.

I den fem­te kas­tom­gång­en för­bätt­ra­de Kang­as till 77,29. Men Kang­as ha­de spa­rat det bäs­ta till sist. I den sjät­te kas­tom­gång­en, då han re­dan säk­rat se­gern i täv­ling­en, fick han till ett jät­te­kast. Släg­gan lan­da­de på 79,05 vil­ket in­te ba­ra är nytt per­son­ligt re­kord för Kang­as ut­an ock­så näst­bäst i värl­den i år. Na­ra ame­ri­ka­nen Rudy Wink­ler har kas­tat läng­re (80,70).

– Det var nog över­ras­kan­de för mig att jag kas­ta­de så här långt, sa­de Kang­as i in­ter­vjun på sta­di­on ef­ter täv­ling­en.

Kang­as tog hem se­gern i täv­ling­en fö­re norr­man­nen Eivind Hen­rik­sen (76,13).

HIFK-lö­pa­ren An­ni­ma­ri Kor­te led av mat­för­gift­nings­sym­tom un­der nat­ten in­för täv­ling­en men det ver­ka­de in­te stö­ra lan­dets för till­fäl­lets mest om­ta­la­de fri­id­rot­ta­re. Kor­te in­led­de kväl­len med att lö­pa 12,91 i för­söks­hea­tet. Det var hen­nes ti­on­de lopp i följd hon gick un­der 13 se­kun­der.

Ef­ter att lö­par­na bli­vit till­ba­ka­kal­la­de två gång­er i fi­na­len vi­sa­de Kor­te att hen­nes kon­cent­ra­tion in­te led av pa­u­ser­na. Hon löp­te i mål på 12,77 i en med­vind på över två me­ter per se­kund.

Tre hopp räck­te för Mä­ke­lä

Kristi­i­na Mä­ke­lä in­led­de sin jakt på He­li Kru­gers fin­länds­ka re­kord (14,39) i tre­steg med ett hopp på 14,04 trots att av­stam­pet sked­de ba­kom plan­kan. I det and­ra hop­pet för­bätt­ra­de hon till 14,17. Ef­ter 14,08 i det tred­je hop­pet va­lo­de Mä­ke­lä att stå över res­ten av hop­pen i täv­ling­en för att spa­ra sig för kom­man­de täv­ling­ar.

Näs­ta vec­ka ska hon täv­la bå­de i Paa­vo Nur­mi Ga­mes och i FM-täv­ling­ar­na i Åbo.

HIFK:s Vi­i­vi Le­hi­ko­i­nen fick bra drag­hjälp på 400 me­ter häck då Nor­ges Li­ne Klos­ter seg­ra­de på 57,97. Le­hi­ko­i­nen tac­ka­de för hjäl­pen och löp­te i mål som tvåa på sitt sä­song­bäs­ta 58,48.

Års­bäs­ta av Täh­ti och Ko­ta­ja

Pa­raid­rot­tar­na Leo-Pek­ka Täh­ti och Aman­da Ko­ta­ja bjöd publi­ken på verk­li­ga toppre­sul­tat i klas­sen T54. Ko­ta­ja sat­te världs­års­bäs­ta på 15,88 och ock­så Täh­ti no­te­ra­des för årets bäs­ta tid i värl­den då han kom i mål på 14,00

HIFK-sprin­tern Lot­ta Kemp­pi­nen fi­na form hål­ler i sig. För­ra vec­kan sat­te hon nytt re­kord på 200 me­ter och i Es­bo var det dags för det per­son­li­ga re­kor­det på 100 me­ter att för­bätt­ras.

Kemp­pi­nen för­bätt­ra­de sitt re­kord med en hund­ra­del då hon kom i mål på 11,45. Hon för­lo­ra­de ba­ra med 8 hund­ra­de­lar mot tys­kan Gi­na Lüc­ken­kem­per.

Kemp­pi­nens tid är den åt­ton­de bäs­ta ge­nom ti­der­na i Fin­land.

FO­TO: MIK­KO STIG/LEHTIKUVA

Aa­ron Kang­as är ny världs­tvåa i släg­ga ef­ter att ha kas­tat över 79 me­ter i täv­ling­en i Al­ber­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.