Ar­se­nal pla­ne­rar att sä­ga upp 55

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Ba­ra någ­ra da­gar ef­ter se­gern i FA-cup­fi­na­len med­de­lar Ar­se­nal att klub­ben pla­ne­rar att sä­ga upp 55 an­ställ­da. I ett ut­ta­lan­de skri­ver Lon­don­klub­ben att upp­säg­ning­ar­na är en följd av co­ro­na­pan­de­mins på­ver­kan på in­täk­ter­na.

Be­ske­det togs in­te emot väl i so­ci­a­la me­di­er, där Ar­senalfans in­te var se­na att sät­ta upp­säg­ning­ar­na i kon­trast till de sto­ra lö­ne­sum­mor som klub­ben läg­ger på spe­la­re.

Till ex­em­pel tjä­nar Mesut Özil, som in­te har spe­lat se­dan co­ro­naup­pe­hål­let, mot­sva­ran­de cir­ka 400 000 eu­ro i vec­kan. Ar­se­nal upp­ges va­ra på väg att er­bju­da cup­hjäl­ten Pi­er­re-Eme­rick Au­ba­mey­ang näs­tan li­ka myc­ket peng­ar i en kon­trakts­för­läng­ning och klub­ben sägs ock­så va­ra på väg att vär­va Chel­se­as bras­se Wil­li­an.

Ar­se­nal ägs av mul­ti­mil­jar­dären Stan Kro­en­ke, vars för­mö­gen­het rap­por­te­ras ha ökat med mer än tre­hund­ra­mil­jo­ner eu­ro ba­ra i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.