Co­ro­na­räds­la stop­par Na­dal i US Open

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Världs­två­an Ra­fael Na­dal kom­mer in­te att för­sva­ra fjol­år­sti­teln i US Open-ten­ni­sen. An­led­ning­en till av­hop­pet är oro för co­ro­na­vi­ru­set.

Span­jo­ren be­rät­ta­de re­dan i ju­ni att han kän­de sig osä­ker på om han skul­le re­sa till New York för att spe­la US Open. Nu tar han sam­ma be­slut som da­mer­nas världs­et­ta Ash Bar­ty, Austra­li­en, som ti­di­ga­re hop­pat av grand slam-tur­ne­ring­en i New York.

US Open spe­las mel­lan den 31 au­gusti och 13 sep­tem­ber och världs­et­tan No­vak Djo­ko­vic, Ser­bi­en, tre­fal­dig mäs­ta­re i New York, le­der herr­fäl­tet där and­ra topp 10-spe­la­re som Do­mi­nic Thi­em, Ste­fa­nos Tsit­si­pas och Alex­ander Zve­rev ock­så finns med i start­fäl­tet.

På dam­si­dan finns nio av de tio högst ran­ka­de spe­lar­na i värl­den med, där­ibland 23-fal­di­ga grand slam-vin­na­ren Se­re­na Wil­li­ams och ti­tel­hål­la­ren Bi­an­ca Andre­e­scu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.