Publik­fritt på ame­ri­kans­ka ra­cing­klas­si­kern

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Klas­sis­ka ra­cing­täv­ling­en In­di­a­na­po­lis 500 kom­mer att kö­ras ut­an publik.

Det­ta se­dan ar­ran­gö­ren tvär­vänt på grund av ök­ning­en av co­ro­na­smit­ta­de i In­di­a­na.

Den klas­sis­ka del­täv­ling­en i Indycar-se­ri­en ha­de från bör­jan pla­ne­rats att kö­ras in­för näs­tan 100 000 åskå­da­re, vil­ket var 25 pro­cent av publik­ka­pa­ci­te­ten på den jät­te­li­ka ba­nan. Men nu får fö­rar­na kö­ra in­för tom­ma läk­ta­re den 23 au­gusti.

Sprid­ning­en av co­ro­na­vi­ru­set har skju­tit i höj­den i fle­ra del­sta­ter i USA som re­dan har drab­bats hårt av co­vid-19 med över 150 000 dö­da. En­ligt ar­ran­gö­ren har an­ta­let smit­ta­de i om­rå­det Ma­ri­on County, där täv­ling­en körs, tre­dubb­lats den se­nas­te ti­den.

In­dy 500 skul­le egent­li­gen ha körts den 24 maj, men flyt­ta­des fram i tre må­na­der på grund av co­ro­na­pan­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.