Kjell We­stö

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Ål­der: Fyl­ler 59 år den 6 au­gusti.

● Fa­milj: Gift med för­fat­ta­ren och il­lust­ra­tö­ren Le­na Frö­lan­der-Ulf. Två vux­na sö­ner från äk­ten­ska­pet med Jen­ny Wes­ter­gård.

● Kar­riär: För­fat­ta­re. Har gett ut tre dikt­sam­ling­ar, tre no­vell­sam­ling­ar och åt­ta ro­ma­ner. Fler­fal­digt pris­be­lö­nad med bland an­nat Fin­landi­a­pri­set (2006) Nordiska rå­dets lit­te­ra­tur­pris (2014), Svens­ka Aka­de­mi­ens Fin­lands­pris (2018) och Tol­lan­ders­ka pri­set (2018).

● Ak­tu­ell: Med sin åt­ton­de ro­man Tri­tonus – En skär­gårds­be­rät­tel­se (För­la­get M). Ro­ma­nen ut­kom­mer 14 au­gusti.

● Om ti­teln Tri­tonus: Tri­tonus är en mu­si­ka­lisk term som be­teck­nar ett in­ter­vall mel­lan två to­ner, till ex­em­pel to­ner­na E och Bb el­ler to­ner­na C och fiss. Lå­ter hot­fullt och an­vänds of­ta i skräck­films­mu­sik.

● Två vik­ti­ga mu­sik­styc­ken i Tri­tonus: Fisher­man’s Blues av The Wa­ter­boys och Ich bin der Welt ab­han­den ge­kom­men, ton­satt av Gustav Mahler och med text av Fri­edrich Rüc­kert.

● Gil­lar: Är en­sam­hets­be­ro­en­de och säll­skap­lig på sam­ma gång. Äls­kar att fis­ka öring en­sam i yttersta havs­ban­det när det stor­mar i no­vem­ber men ock­så att mu­si­ce­ra på en som­mar­ve­ran­da med ett stör­re gäng vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.