Över­sätt­ning­ar, film och dra­ma

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Ro­ma­nen Tri­tonus – En skär­gårds­be­rät­tel­se ut­kom­mer sam­ti­digt på svens­ka, fins­ka, dans­ka, nors­ka och est­nis­ka. Dess­utom över­sätts den nu till frans­ka.

● Den sva­vel­gu­la him­len är ut­gi­ven på sju språk och ut­kom­mer i som­mar på pols­ka och bul­ga­ris­ka.

● Ro­ma­nen Häg­ring 38, som är över­satt till 17 språk, ut­kom­mer i Is­ra­el, på hebre­is­ka, näs­ta år.

● Och Vå­dan av att va­ra Skra­ke, som ut­kom för tju­go år se­dan, ges i som­mar ut på ita­li­ens­ka.

● Fil­men Den sva­vel­gu­la him­len har pre­miär i mars 2021 me­dan scen­ver­sio­nen åter­kom­mer till Na­tio­nal­te­a­terns scen i au­gusti. En dra­ma­ti­se­ring av Tri­tonus – En skär­gårds­be­rät­tel­se är på gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.