Mil­jö­pe­da­go­gik på svens­ka får ny tjänst

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SPt

En gra­tis e-tjänst för pe­da­go­ger till stöd för un­der­vis­ning­en om na­tur, mil­jö och håll­bar ut­veck­ling lan­se­ras på svens­ka.

Webb­plat­sen map­pa.fi öpp­nar nu även på svens­ka, skri­ver Na­tur och Mil­jö och Fin­lands na­tur- och mil­jö­skol­för­bund i ett press­med­de­lan­de.

Tjäns­ten har fun­nits på fins­ka se­dan år 2014. Den sam­lar mil­jö­pe­da­go­giskt ma­te­ri­al från fle­ra or­ga­ni­sa­tio­ner un­der sam­ma tak. Tjäns­ten ger stöd och in­spi­ra­tion till lä­ra­re, små­barnspe­da­go­ger och för­äld­rar som vill be­hand­la na­tur- och håll­bar­hets­re­la­te­ra­de te­man med barn och unga.

På webb­plat­sen finns ma­te­ri­al, öv­ning­ar och hand­böc­ker som har pro­du­ce­rats av ti­o­tals fin­länds­ka or­ga­ni­sa­tio­ner. Tyngd­punk­ten lig­ger på ut­om­hus­un­der­vis­ning och håll­bar ut­veck­ling och ma­te­ri­a­let får an­vän­das gra­tis.

”Ef­ter­frå­gan på ut­om­huspe­da­go­giskt ma­te­ri­al ökar och vi får he­la ti­den fler or­ga­ni­sa­tio­ner med i vår tjänst och ut­bu­det väx­er”, sä­ger Ni­i­na Mykrä, verk­sam­hets­le­da­re för Fin­lands na­tur- och mil­jö­skol­för­bund i press­med­de­lan­det.

Tjäns­ten upp­rätt­hålls av Ly­ke­nät­ver­ket som är ett nät­verk som sam­lar ak­tö­rer som er­bju­der sko­lor och en­he­ter för små­barnspe­da­go­gik stöd­tjäns­ter för na­tu­roch mil­jö­pe­da­go­gik. Ly­ke upp­rätt­hålls av Fin­lands na­tur- och mil­jö­skol­för­bund rf.

Fo­to: ari sund­Berg/sPt

Ma­te­ri­al och upp­gif­ter om na­tur och mil­jö finns nu på svens­ka på webb­plat­sen map­pa.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.