TACK FÖR ATT VI HAR FÅTT HJÄL­PA DIG UPP­FYL­LA DI­NA DRÖMMAR

Hufvudstadsbladet - - Front Page - BO LKV HELSING­FORS, ES­BO, VAN­DA & BORGÅ

Vi på Bo LKV har re­dan för­med­lat över 2 300 bo­stä­der un­der det gång­na året och ökat vår mark­nads­an­del av­se­värt. Det är ett be­vis på att vå­ra kun­der li­tar på oss och att bo­stads­af­fä­rer­na har va­rit lyc­ka­de. Vi vill ock­så i fort­sätt­ning­en le­va upp till di­na för­vänt­ning­ar och hjäl­pa dig upp­fyl­la di­na drömmar, näm­li­gen ge­nom att er­bju­da dig mer än nå­gon an­nan bo­stads­för­med­ling gör i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.