Ros­ma­rin pas­sar till det mesta

Ing­et dof­tar som ros­ma­rin – sol, som­mar, kryd­digt och me­del­hav. Det är det bäs­ta sät­tet att re­sa i sin­net. Sat­sa på en ros­ma­rin­som­mar.

Hufvudstadsbladet - - Hbl -

I ti­der när många av oss fått stäl­la in se­mester­re­san till so­li­ga­re bredd­gra­der får man trös­ta sig med vad som bjuds. Ett ut­märkt stäl­le att upp­sö­ka är där­för ör­ta­går­den, el­ler ba­ra hyl­lan med färs­ka ör­ter i bu­ti­ken. Dof­ter och sma­ker från syd­li­ga­re län­der har en för­må­ga att trans­por­te­ra oss i tan­kar­na. Det är ba­ra att spän­na gom­seg­let och hänga med på fär­den.

När man drar han­den ge­nom en ros­ma­rin­plan­ta och an­das in dess dof­ter känns det som om man sit­ter på en vit­kal­kad sten­mur i Ka­labri­en, al­ter­na­tivt en ving­lig pall på Kre­ta, och vän­tar på att ma­ten ska bli klar. Om du en­dast tän­ker in­ve­ste­ra i en färsk ört­kru­ka re­kom­men­de­rar jag ros­ma­rin. Med li­te tur och kär­lek kan den kla­ra sig året om och du har en ga­ran­te­rad me­del­havs­boost till fram­ti­da ku­li­na­ris­ka även­tyr.

Den där par­fy­me­ra­de, näs­tan li­te tall­barrs­ak­ti­ga dof­ten och in­ten­si­va aro­men kan lyf­ta de mest me­di­ok­ra rät­ter till him­mels­ka höj­der. Få väl­luk­ter är så pass kraft­ful­la ut­an att ris­ke­ra att bli allt­för kvä­van­de.

Söt­bit­ter kryd­dig­het

Ald­rig ska jag väl glöm­ma förs­ta gång­en jag fick nö­jet att sma­ka ny­fri­te­ra­de snör­tun­na pom­mes fri­tes smak­sat­ta med dri­vor av hac­kad ros­ma­rin. Myc­ket be­ro­en­de­fram­kal­lan­de! En­dast tack va­re ros­ma­ri­nens in­ne­bo­en­de för­må­ga att för­hö­ja helt van­lig po­ta­tis.

Men det är oer­hört myc­ket som gif­ter sig väl med den lätt söt­bitt­ra kryd­dig­he­ten – lamm, kyck­ling, to­ma­ter, svamp, pas­ta, ci­tron, äpp­len, bär, get­ost, ra­bar­ber, oli­ver … det tar ald­rig slut.

Till och med nam­net är ex­tremt vac­kert. Ros­ma­rin be­ty­der näm­li­gen ”ha­vets dagg”. Un­der me­del­ti­den an­sågs ör­ten skyd­da mot on­da mak­ter och va­ra bra för min­net. De ete­ris­ka ol­jor­na sägs ock­så ver­ka sti­mu­le­ran­de för blod­cir­ku­la­tio­nen och skyd­da mot för­kyl­ning.

Vem vet, men gott är det hur som helst. Sär­skilt när vit­lök och ci­tron är med i mat­chen.

Ros­ma­rincrosti­ni med körs­bär och get­ost

Hu­sets högt äls­ka­de som­marfa­vo­rit som är per­fekt att bju­da på som ap­ti­tre­ta­re till ett glas bub­bel el­ler att ser­ve­ra som en li­ten för­rätt.

Till 4 por­tio­ner, 20 mi­nu­ter

1–2 msk ros­ma­rin, fin­hac­kad + gar­ne­ring cir­ka 10–15 körs­bär oliv­ol­ja 2 scha­lot­ten­lö­kar, finskur­na 1 msk strö­soc­ker 1 msk bal­sam­vi­nä­ger flingsalt 4–8 ski­vor ci­a­bat­ta el­ler sur­degs­bröd 1 vit­löks­klyf­ta, sku­ren på hälf­ten 150 g mjuk get­ost, till ex­em­pel Chav­roux 1 ci­tron, ska­let ny­ma­len svart­pep­par

Kär­na ur körs­bä­ren. En olivur­kär­na­re el­ler virk­nål bru­kar un­der­lät­ta, an­nars går det bra att an­vän­da hand­fla­tan – men var be­redd på att det kan stän­ka li­te.

Het­ta upp oliv­ol­ja i en stek­pan­na. Till­sätt lö­ken och låt den ste­kas mjuk ut­an att få färg. Till­sätt soc­ker och låt det ka­ra­mel­li­se­ras li­te. Häll se­dan i körs­bär, ros­ma­rin, bal­sam­vi­nä­ger och li­te flingsalt. Låt det he­la bli varmt och vänd runt som has­ti­gast.

Gril­la, ros­ta el­ler stek brö­det. Gnid ytan på ena si­dan med snit­ty­tan på vit­löks­klyf­tan. Bred se­dan på ge­ne­röst med get­ost. Riv över ci­tron­skal och strö över li­te flingsalt. För­de­la se­dan körs­bä­ren ovan­på. Pepp­ra ge­ne­röst och gar­ne­ra med ex­tra ros­ma­rinkvis­tar.

Ser­ve­ra gär­na till ett glas cham­pagne el­ler mous­se­ran­de vin.

Rostad ros­ma­rin­po­ta­tis med ost

God som­mar­po­ta­tis som är gravt be­ro­en­de­fram­kal­lan­de. Ser­ve­ra gär­na ex­em­pel­vis till gril­la­de lammkot­let­ter.

❞ Den där par­fy­me­ra­de, näs­tan li­te tall­barrs­ak­ti­ga dof­ten och in­ten­si­va aro­men kan lyf­ta de mest me­di­ok­ra rät­ter till him­mels­ka höj­der.

Till 4 por­tio­ner, 50 mi­nu­ter

2–3 msk fin­hac­kad färsk ros­ma­rin 1 kg färsk­po­ta­tis 3–4 vit­löks­klyf­tor, fin­hac­ka­de oliv­ol­ja flingsalt ny­ma­len svart­pep­par cir­ka 1 1/2 dl ri­ven ost, gär­na lag­rad

Ko­ka po­ta­ti­sen nätt och jämnt klar. Häll över i en lång­pan­na. Tryck till med bak­si­dan på en slev så att de kros­sas li­te grann men fort­fa­ran­de hål­ler ihop.

Strö över vit­lök och ros­ma­rin. Ring­la över li­te oliv­ol­ja, sal­ta och pepp­ra och blan­da runt. Sprid ut så att po­ta­ti­sen lig­ger så glest som möj­ligt. För­de­la os­ten ovan­på.

Ros­ta i ug­nen i 200 gra­der i cir­ka 30–40 mi­nu­ter el­ler tills po­ta­ti­sen fått fin färg och ser knap­rig ut. Rör even­tu­ellt om nå­gon gång un­der ti­den.

Väl­digt gott till allt gril­lat, men fram­för allt till lamm. Ros­ma­rinknäc­ke med sol­ros­frön

Det är all­tid kul att ba­ka eget knäc­ke­bröd. Det här blir ex­tra aro­ma­tiskt med smak av ros­ma­rin.

Till cir­ka 20 ka­kor, 30 mi­nu­ter + 2 tim­mar jäs­ning

cir­ka 3–4 msk grov­hac­kad ros­ma­rin / 1–2 msk tor­kad 50 g jäst 5 dl ljum­met vat­ten (37 gra­der) 3–4 tsk salt 1 l grovt råg­mjöl 5 dl ve­te­mjöl 2 dl sol­ros­frön

Smu­la jäs­ten i en stor bun­ke och lös upp den i det ljum­ma vatt­net. Till­sätt salt, råg­mjöl, ve­te­mjöl, ros­ma­rin och sol­ros­frön. Ar­be­ta ihop till en smi­dig deg. Låt jä­sa un­der bak­duk till dub­bel stor­lek, det tar cir­ka 1–2 tim­mar.

Kav­la först ut med van­lig bröd­ka­vel till en plat­ta som är cir­ka 2–3 mil­li­me­ter tjock. Ta se­dan ut run­da ka­kor med ett fat och kav­la dem med kruska­vel så att de får ett fint möns­ter. Gar­ne­ra even­tu­ellt med en ex­tra ros­ma­rinkvist som du tryc­ker ner i ka­kans mitt.

Lägg ka­kor­na på plåt klädd i bak­plåts­pap­per och gräd­da i 250 gra­der i cir­ka 15 mi­nu­ter be­ro­en­de på hur mör­ka kan­ter du fö­re­drar.

Gott med smör och ost.

MIA GAHNE/TT

FO­TO: JA­NE­RIK HEN­RIKS­SON/TT

FO­TO: JA­NE­RIK HEN­RIKS­SON/TT

■ Det är myc­ket som pas­sar för­un­der­ligt väl med ros­ma­rin – lamm, kyck­ling, to­ma­ter, svamp, pas­ta, ci­tron, äpp­len …

Fo­to: Ja­ne­rik Hen­riks­son/tt

Läc­ker li­ten ap­ti­tre­ta­re – ros­ma­rin­dof­tan­de crosti­ni med körs­bär och get­ost.

Fo­to: Ja­ne­rik Hen­riks­son/tt

Skölj gär­na grova ros­ma­rin­stjäl­kar i hett vat­ten, då ut­veck­las sma­ken än­nu mer.

Fo­to: Ja­ne­rik Hen­riks­son/tt Fo­to: Ja­ne­rik Hen­riks­son/tt

Smak­sätt knäc­ke­brö­det med ros­ma­rin.

Helt van­lig po­ta­tis får en rik­tig smak­skjuts av ros­ma­rin. Här är den rostad i ug­nen med lag­rad ost, ros­ma­rin och vit­lök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.