29 nya co­rona­fall i Fin­land – allt fler vill tes­ta sig

Sam­man­lagt har 7 512 per­so­ner i Fin­land be­kräf­tats smit­ta­de av co­ro­na­vi­ru­set.

Hufvudstadsbladet - - Hbl - SPT

Det är rus­ning till stäl­len där man kan ge co­ro­na­test i hu­vud­stads­re­gi­o­nen, vän­te­ti­den kan va­ra upp till två da­gar. Sam­ti­digt ökar an­ta­let co­rona­fall, vil­ket kan le­da till nya re­kom­men­da­tio­ner om di­stans­jobb, med­de­lar So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­nis­ter Ai­no-Kai­sa Pe­ko­nen.

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd med­de­lar på ons­da­gen om 29 nya be­kräf­ta­de fall av co­ro­na­vi­ru­set.

Det in­ne­bär att det sam­man­lag­da an­ta­let per­so­ner som be­kräf­tats smit­ta­de i Fin­land nu är up­pe i 7 512.

Av dem upp­skat­tar in­sti­tu­tet att över 90 pro­cent, sam­man­lagt 6 980 per­so­ner, re­dan har till­frisk­nat. De upp­gif­ter­na ba­se­rar sig på an­ta­let rap­por­te­ra­de fall som det in­te har kom­mit någ­ra nya co­ro­na­re­la­te­ra­de upp­gif­ter om in­om tre vec­kor ef­ter att smit­tan kon­sta­te­rats.

In­sti­tu­tet med­de­la­de på tis­da­gen om 2 nya co­ro­na­re­la­te­ra­de döds­fall. Sam­man­lagt har nu 331 per­so­ner i Fin­land mist li­vet på grund av co­vid-19.

So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­nis­ter Ai­no-Kai­sa Pe­ko­nen (VF) har un­der ons­da­gen be­gärt att re­kom­men­da­tio­nen om di­stans­ar­be­te upp­da­te­ras. Re­kom­men­da­tio­nen om di­stans­ar­be­te upp­hör­de 1 au­gusti, men kan nu bli ak­tu­ell igen.

Pe­ko­nen skri­ver på Twit­ter att det sto­ra an­ta­let nya co­rona­fall ger or­sak att fun­de­ra om re­kom­men­da­tio­nen om di­stans­ar­be­te bor­de åter­in­fö­ras för de bran­scher där det är möj­ligt.

Hon har un­der ons­da­gen be­gärt att re­kom­men­da­tio­nen ses över på nytt och kom­mer att åter­kom­ma till ären­det in­om kort, skri­ver hon.

Just nu vår­das på lan­dets sjuk­hus sam­man­lagt 6 co­ro­nadrab­ba­de per­so­ner. Av dem be­hö­ver ing­en in­ten­siv­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.