Stor­spig­gen äter upp rov­fis­ken

Stor­spig­gen har ökat mar­kant i Ös­ter­sjön, i syn­ner­het i svens­ka vat­ten men ock­så i Fin­land. Or­sa­ker­na är in­te helt sä­ker­ställ­da, men en av följ­der­na är desto kla­ra­re: ab­bor­ren och gäd­dan drab­bas.

Hufvudstadsbladet - - Hbl - PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi

Stor­spig­gen ökar i Ös­ter­sjön och det le­der till att rov­fis­ken ris­ke­rar att mins­ka. För även om rov­fisk som ab­bor­re och gäd­da äter spigg, blir rov­fis­kens ägg och yng­el ef­fek­tivt uppät­na av en ar­ma­da spig­gar.

Stor­spig­gens an­del av små­fis­kens to­ta­la bi­o­mas­sa i Ös­ter­sjön har ökat från någ­ra få pro­cent till tio pro­cent. Det­ta en­ligt en stor­ska­lig upp­skatt­ning av be­stån­det som gjor­des åren 2000–2014. Fe­no­me­net upp­märk­sam­ma­des av Jens Ols­son vid Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet och hans fors­kar­lag i en ve­ten­skap­lig ar­ti­kel i ICES Jour­nal of Ma­ri­ne Sci­ences för drygt ett år se­dan.

– Vi vet att ök­ning­en har fort­satt ef­ter det. Det finns än­nu me­ra spigg nu än då stu­di­en av­slu­ta­des, sä­ger Ols­son.

Uppskatt­ning­en gjor­des på öp­pet hav och som ett in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te. Ock­så på de fins­ka havs­om­rå­de­na har stor­spig­gen ökat, be­kräf­tar Juha Lil­ja på Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet Lu­ke med hän­vis­ning till da­ta från forsk­nings­far­ty­get Aran­da och dess prov­fis­ke i Bott­nis­ka vi­ken.

Det kom­mer­si­el­la trål­fis­ket be­drivs med en mask­stor­lek som in­te tar spigg. Där­för be­räk­nas spigg­fö­re­koms­ten i Fin­land ba­ra i sam­band med Aran­das be­ståndsupp­skatt­ning­ar på ström­ming och skarp­sill (vass­buk), som görs med fin­mas­kig trål.

– Mäng­den stor­spigg va­ri­e­rar från år till år, men by­tet 2018 var det störs­ta hit­tills. Fö­re­koms­ten är störst i Bot­ten­ha­vet. De bäs­ta plat­ser­na va­ri­e­rar, men of­ta får vi rik­tigt myc­ket spigg på öp­pet hav ut­an­för Rau­mo. Spig­gen finns som mat­tor på tio till tju­go me­ters djup, sä­ger Lil­ja.

Stor­spig­gens bi­o­mas­sa kan in­te på långt när mä­ta sig med ström­ming­ens, men i de fins­ka vat­ten som sak­nar skarp­sill är stor­spig­gen tvåa i fö­re­komst.

Små­fisk äter rov­fisk

Se­dan Jens Ols­sons stu­die pub­li­ce­ra­des har Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet lan­se­rat två nya forsk­nings­pro­jekt. Det ena ska ut­re­da or­sa­ker, det and­ra vil­ka följ­der stor­spig­gens ök­ning har på eko­system­ni­vå.

Re­sul­tat finns in­te än, men nog en hy­po­tes om att or­sa­ker­na är kopp­la­de till sva­ga rov­fisk­be­stånd, upp­värm­ning och över­göd­ning som ger mer plank­ton­fö­da. Följ­der­na vå­gar Jens Ols­son dä­re­mot ut­ta­la sig om med stör­re sä­ker­het. Stor­spig­gens fram­fart drab­bar tvek­löst rov­fisk som ab­bor­re och gäd­da.

– Det är helt klart att ab­bor­ren och gäd­dan mins­kar på grund av stor­spig­gen, ef­tersom den äter de­ras rom och yng­el in­nan yng­len är li­ka sto­ra som spig­gen själv, men vi kän­ner in­te till pre­cis hur den här me­ka­nis­men fun­ge­rar, sä­ger han.

En möj­lig­het är att rov­fis­kens till­ba­ka­gång främst drivs av and­ra fak­to­rer, som över­fis­ke el­ler kraf­tig pre­da­tion av säl och skarv, vil­ket gyn­nar spig­gen i och med att dess na­tur­li­ga pre­da­to­rer mins­kar. Al­ter­na­tivt kan det va­ra så att över­göd­ning­en har ska­pat så gynn­sam­ma för­hål­lan­den för spig­gen att den ökat så kraf­tigt att den lo­kalt har bör­jat eli­mi­ne­ra ab­bor­rens och gäd­dans möj­lig­he­ter att fort­plan­ta sig. Spig­gen äter rov­fis­kens yng­el och ägg och kon­kur­re­rar om sam­ma fö­da som yng­len.

Ställ­vis vid svens­ka kus­ten finns näm­li­gen re­dan om­rå­den där ab­bor­re och gäd­da in­te läng­re kla­rar av att fort­plan­ta sig. Jens Ols­son har en käns­la av att si­tu­a­tio­nen kan va­ra bätt­re i Fin­land, men det finns ing­en forsk­ning kring det­ta. Spig­gen har i dag ing­et kom­mer­si­ellt vär­de och hör in­te till de ar­ter som in­ven­te­ras, med un­dan­tag för Aran­das forsk­nings­upp­drag på öp­pet hav.

Svår ek­va­tion

Man vet in­te om spig­gen re­dan har på­ver­kat be­stånd av ab­bor­re och gäd­da i Fin­land. Juha Lil­ja be­fa­rar än­då att spig­gen kom­mer att fort­sät­ta öka, och där­med dess fö­do­in­tag.

– Sker det i Sve­ri­ge är det na­tur­ligt­vis in­te omöj­ligt att spig­gen kan bli ett hot mot rov­fis­ken hos oss, sä­ger han.

En del forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv har dis­ku­te­rats för att kart­läg­ga stor­spig­gens be­ty­del­se för de ma­ri­na eko­sy­ste­men i Fin­land, men än finns in­te be­slut om någon­ting kon­kret. Men ef­tersom stor­spig­gen ökar kan det fin­nas skäl att oroa sig för rov­fis­ken.

Frå­gan är vad man kun­de gö­ra. – Det finns väl­digt myc­ket spigg så man kun­de sä­kert fis­ka bort myc­ket mer av den ut­an ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser, sä­ger Jens Ols­son.

Men bå­de han och Juha Lil­ja be­to­nar att det i så fall gäl­ler att va­ra för­sik­tig, för ett ur­skill­nings­löst spigg­fis­ke skul­le au­to­ma­tiskt drab­ba yng­el av torsk och ström­ming. Vi­da­re ut­gör spig­gen vik­tig fö­da för rov­fisk och för fåg­lar som tär­nor, tord­mu­lar och sill­griss­lor.

– Men jag tror än­då att vi kun­de fis­ka en hel del spigg ut­an att det skul­le drab­ba nå­gon. Frå­gan är än­då om det är det vi ska gö­ra, sä­ger Ols­son.

Bå­de Ols­son och Lil­ja me­nar att spig­gen bor­de nytt­jas som en re­surs, even­tu­ellt som djur­fo­der, om man bör­jar fis­ka den. Spig­gen dä­re­mot kom­mer knap­past nå­gon­sin att du­ga som mat­fisk ef­tersom den är li­ten och svår­han­ter­lig.

– Pig­gar­na är syl­vas­sa och gör hål på vil­ka gum­mi­hands­kar som helst, sä­ger Juha Lil­ja.

Det finns hel­ler ing­en ekonomi i spigg­fis­ke. För att ett sub­ven­tio­ne­rat spigg­fis­ke ska gö­ra mil­jönyt­ta mås­te det va­ra se­lek­tivt för att und­vi­ka oöns­ka­de bifångs­ter. Vi­da­re så bor­de be­stån­det upp­skat­tas be­tyd­ligt nog­gran­na­re och re­gel­bun­det för att ut­ta­get in­te skul­le bli för stort.

FO­TO: MARKKU VARJO

FO­TO: MARKKU VARJO/AQUAGEO

Stor­spig­gen har ökat kraf­tigt i svens­ka vat­ten se­dan mil­len­ni­e­skif­tet och i Fin­land finns tec­ken på en lik­nan­de ut­veck­ling. Det kan på­ver­ka rov­fisk­be­stån­den, sä­ger ex­per­ter­na.

FO­TO: ULF BERG­STRöM/SLU

Nor­malt ut­gör stor­spig­gen ett vik­tigt byte för ab­bor­ren och and­ra rov­fis­kar, men den äter ock­så de­ras rom och yng­el, och kon­kur­re­rar om sam­ma fö­da som rov­fiskyng­len. Ställ­vis i Sve­ri­ge har spig­gen bör­jat do­mi­ne­ra så kraf­tigt att ex­em­pel­vis ab­bor­ren in­te lyc­kas fort­plan­ta sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.