MA­RI­AN­NE BECKMAN TILL DIN TJÄNST

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Mitt namn är Ma­ri­an­ne Beckman, en ut­åt­rik­tad och glad fas­tig­hets­mäk­la­re med ge­nu­in yr­kes­skick­lig­het och ett brett ar­bets­fält in­om Ny­land. Jag job­bar med ett stort hjär­ta och hög mo­ral ut­an att tit­ta på kloc­kan. Jag hjäl­per dig gär­na med di­na bo­stads­dröm­mar.

Ring mig re­dan idag, Ma­ri­an­ne tfn 0400 879 816.

MA­RI­AN­NE 0400 879 816

MANKANS 105 m2. Ljust och öp­pet par­hus med trev­lig samt in­syns­skyd­dad tomt. Kro­nobran­ten 3, Es­bo. PH, 3 r, kök, ba­stu, för­råd. Byggår 1995, e-cert F2013. Fp. 449 000 €. 20111451.

ÖST­RA BAGGBÖLE 143 m2. Ståt­ligt sten­hus byggd på plats i det po­pu­lä­ra Öst­ra Baggböle. Fol­k­vä­gen 26 B, H:fors. EHH, 5 r, kök, ba­stu, bdr, ga­rage, för­råd. Byggår 1987, ej e-cert. Fp. 664 000 €. 20633759. MA­RI­AN­NE 0400 879 816

MA­RI­AN­NE 0400 879 816

ESBOVIKEN 128 m2. Vac­kert par­hus i en vå­ning med funk­tio­nell plan­lös­ning. Rek­tors­vä­gen 1, Es­bo. PH, 5 r, kök, ba­stu, hvr + 6,5 m2 för­råd. Byggår 1985, e-cert D2013. Fp. 548 000 €. 9972420.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.