Beir­ut­bor krä­ver för­änd­ring

En ut­red­ning ska in­om fy­ra da­gar sva­ra på hur olyc­kan i Beiruts hamn kun­de ske och vil­ka som är an­sva­ri­ga. Men det är långt ifrån nog för många li­ba­ne­ser, som är tröt­ta på le­dar­nas oför­måga att lö­sa lan­dets kor­rup­tion och kri­ser.

Hufvudstadsbladet - - News - TT-AFP-REU­TERS SPT

Minst 5 000 per­so­ner har ska­dats och 137 dött i ex­plo­sio­nen som ska­ka­de Beirut i tis­dags. I takt med att hop­pet att hit­ta fler över­le­van­de sjun­ker, ökar ils­kan bland li­ba­ne­ser­na som krä­ver att de som står bakom ex­plo­sio­nen ställs till svars. Fle­ra län­der, bland dem Fin­land, har lo­vat skic­ka me­di­ci­ner, hy­gi­en­ut­rust­ning och ex­pert­hjälp till det kris­drab­ba­de lan­det.

I fle­ra år ha­de över 2 700 ton av det ex­plo­si­va äm­net am­mo­ni­um­ni­trat för­va­rats i ham­nen trots att myn­dig­he­ter lar­mats om fa­ran.

I tis­dags ex­plo­de­ra­de lag­ret. I ons­dags be­gär­de re­ge­ring­en att de som är an­sva­ri­ga för för­va­ring­en av am­mo­ni­um­ni­tra­tet ska sät­tas i hu­sar­rest och i tors­dags mor­se fat­ta­des be­slu­tet att till­sät­ta en kom­mit­té som ska ut­re­da vad som hän­de och vem som bär an­sva­ret. En rap­port ska pre­sen­te­ras in­om fy­ra da­gar, sä­ger ut­ri­kesmi­nis­ter Ch­ar­bel We­h­be till frans­ka ra­di­o­ka­na­len Eu­ro­pe 1.

– Det är all­var­ligt och vi tar det på all­var.

– De som är an­sva­ri­ga för det här fruk­tans­vär­da brot­tet kom­mer att straf­fas av do­ma­re, sä­ger han till ra­di­on.

”Be­dra­ga­re och lögna­re”

Men en ut­red­ning är långt ifrån nog för att däm­pa ils­kan hos de li­ba­ne­ser som är tröt­ta på hur lan­det misskötts.

– Vå­ra le­da­re är be­dra­ga­re och lögna­re. Jag kom­mer in­te tro på nå­gon ut­red­ning de gör. De för­stör­de lan­det och de lju­ger för folk. Vem tror de att de lu­rar?, sä­ger Je­an Abi Han­na, en 80-årig ti­di­ga­re hamn­ar­be­ta­re vars bo­stad för­stör­des och vars dot­ter och barn­barn ska­da­des i smäl­len.

Män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Hu­man Rights Watch (HRW) stäl­ler sig ock­så bakom väx­an­de krav på en obe­ro­en­de ut­red­ning av hän­del­sen.

”En obe­ro­en­de ut­red­ning med in­ter­na­tio­nel­la ex­per­ter är den bäs­ta ga­ran­tin för ex­plo­sio­nens of­fer att få den rätt­vi­sa de för­tjä­nar”, sä­ger HRW.

No­tan: 130 mil­jar­der

Om­kring 5 000 män­ni­skor har ska­dats och 157 har om­kom­mit ef­ter ex­plo­sio­ner­na som ska­ka­de Beirut i tis­dags, en­ligt Li­ba­nons hälso­de­par­te­ment. Fle­ra per­so­ner sak­nas fort­fa­ran­de i ras­mas­sor­na.

Över hälf­ten av sta­den ska­da­des i smäl­len och uppe­mot 300 000 män­ni­skor har bli­vit hem­lö­sa, en­ligt sta­dens gu­ver­nör Mar­wan Ab­boud, som upp­ger att kost­na­der­na för ex­plo­sio­nen be­räk­nas lan­da på mot­sva­ran­de 130 mil­jar­der kro­nor.

Nöd­hjälp i form av bland an­nat peng­ar, sjuk­vårds­ut­rust­ning och hjälp­ar­be­ta­re har ström­mat till Li­ba­non från EU och en rad oli­ka län­der run­tom i värl­den.

Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron är den förs­te po­li­tis­ke le­da­ren som re­ser till Li­ba­non ef­ter ka­ta­stro­fen. Han möt­tes av folk­sam­ling­ar som ro­pa­de slag­ord och bad om Macrons hjälp att stör­ta Li­ba­nons sty­re och in­fö­ra re­for­mer i lan­det.

Macron var­na­de un­der sin rund­tur i de värst sön­der­spräng­da de­lar­na av sta­den för att Li­ba­non kom­mer att ”fort­sät­ta att sjun­ka” ut­an aku­ta re­for­mer och för­säk­ra­de att hjäl­pen från Frank­ri­ke in­te skul­le gå ner i kor­rup­ta fic­kor.

– Jag för­står er ils­ka. Jag är in­te här för att skri­va en blankochec­k till re­gi­men, sä­ger Macron.

Vå­ra le­da­re är be­dra­ga­re och lögna­re. Jag kom­mer in­te tro på nå­gon ut­red­ning de gör. De för­stör­de lan­det och de lju­ger för folk. Je­an Abi Han­na, ti­di­ga­re hamn­ar­be­ta­re

FO­TO: BILAL HUS­SE­IN/AP/TT

Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron pra­tar med drab­ba­de Beir­ut­bor un­der sitt be­sök i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.