Se­mester­pe­ri­o­den går mot sitt slut och det ver­kar up­pen­bart att som­ma­ren har va­rit en skön svac­ka i epi­de­min. Nu står vi igen in­för den kras­sa co­ro­na­verk­lig­he­ten. Det finns ing­et skäl att drab­bas av pa­nik, men nog att va­ra för­sik­tig.

An­ta­let co­ro­na­smit­ta­de har ökat tyd­ligt men in­te ex­plo­sions­ar­tat. Oron bland folk är än­då på­tag­lig och den le­der till krav på myn­dig­he­ter­na.

Hufvudstadsbladet - - News - SU­SAN­NA GIN­MAN su­san­na.gin­man@ksf­me­dia.fi

Det är helt klart att tren­den är upp­åt­gå­en­de när det gäl­ler an­ta­let co­ro­na­smit­ta­de. I ab­so­lu­ta tal hand­lar det in­te om många fall, men rikt­ning­en är tyd­lig. På vec­ko­ni­vå har an­ta­let smit­ta­de ökat se­dan mit­ten av ju­li, med ett sär­skilt stort hopp un­der vec­ka 31 då ju­li över­gick i au­gusti. Då var de nya fal­len 74. Den siff­ran be­rät­tar än­nu ing­et om följ­der­na av att di­stans­ar­be­tet upp­hör­de och att sto­ra publik­till­ställ­ning­ar tilläts från 1.8.

Frå­gan om an­sikts­skydd och en myn­dig­hets­re­kom­men­da­tion att an­vän­da dem har bli­vit en slags sym­bol för lä­get just nu och ett mått på myn­dig­he­ter­nas re­ak­tions­för­må­ga. Re­kom­men­da­tio­nen kom in­te på tors­dag, men den är på väg. Många är otå­li­ga och kan in­te för­stå var­för det drö­jer.

Det be­ror bland an­nat på att de oli­ka re­gi­o­ner­na har om­betts ut­re­da si­tu­a­tio­ner där det är svårt el­ler omöj­ligt att hål­la till­räck­lig di­stans. En­ligt So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets kansli­chef Kir­si Var­hi­la ut­re­der man möj­lig­he­ter­na till re­gi­o­na­la re­kom­men­da­tio­ner för an­sikts­skydd. I tret­ton sjuk­vårds­di­strikt har in­te ett en­da nytt fall hit­tats på fle­ra vec­kor. De di­strikt där flest nya fall har re­gi­stre­rats är Helsing­fors och Ny­land, Sa­ta­kun­ta och Egent­li­ga Fin­land.

Det går na­tur­ligt­vis bra att an­vän­da an­sikts­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken och bu­ti­ker även ut­an en myn­dig­hets­re­kom­men­da­tion.

En an­nan frå­ga som ut­reds är barn och ung­do­mar – var ska ål­ders­grän­sen gå och hur ska man tän­ka när det gäl­ler sko­lor­na? Ock­så kost­na­der­na är en frå­ga som in­te är så en­kel att lö­sa.

Det är klart att det ut­tryck­li­gen hand­lar om en re­kom­men­da­tion, in­te ett tvång, som i många and­ra län­der. Hos oss finns ing­en ju­ri­disk möj­lig­het att in­fö­ra ett tvång att an­vän­da an­sikts­skydd. Men ock­så en re­kom­men­da­tion kan kän­nas bin­dan­de. De ki­rur­gis­ka en­gångs­skyd­den kos­tar un­ge­fär 1 eu­ro styck. Un­der en läng­re tids­pe­ri­od blir det en hel del, sär­skilt i fa­mil­jer som in­te har så myc­ket att rö­ra sig med, el­ler för pen­sio­nä­rer, som i många fall till­hör risk­grup­pen.

Det är vik­tigt att re­kom­men­da­tio­nen ges vid rätt tid­punkt, an­ser Kir­si Var­hi­la. Om den kom­mer för ti­digt kan folk trött­na på att an­vän­da skyd­den. En­ligt Var­hi­la har det skett i de bal­tis­ka län­der­na som in­för­de ett tvång i vå­ras. Det sä­ger sig självt att re­kom­men­da­tio­nen in­te hel­ler ska kom­ma för sent.

På So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et ar­be­tar tjäns­te­män­nen med en färd­plan som ut­går från tre oli­ka sce­na­ri­er och de åt­gär­der som bör vid­tas i de oli­ka si­tu­a­tio­ner­na. Hy­bridstra­te­gin in­ne­bär som känt att tes­ta med låg trös­kel, spå­ra smit­tan, iso­le­ra och be­hand­la de smit­ta­de. Kärnidén är att und­vi­ka en to­tal ned­stäng­ning av sam­häl­let som i vå­ras.

Sce­na­ri­er­na va­ri­e­rar mel­lan en lugn si­tu­a­tion, som den vi har haft i som­mar, till en mar­dröms­si­tu­a­tion där smit­tan spri­der sig i he­la be­folk­ning­en och in­te kan spå­ras. Tan­ken är att färd­pla­nen är klar näs­ta vec­ka.

Co­ro­nalä­get har för­säm­rats på många håll i Eu­ro­pa. Re­ge­ring­en be­slöt på tors­dag att in­fö­ra gräns­kon­troll för per­so­ner som kom­mer från Ne­der­län­der­na, Bel­gi­en och An­dor­ra. Ka­ran­täns­be­stäm­mel­ser­na kom­mer dess­utom att skär­pas för dem som kom­mer från län­der med gräns­kon­troll. Hit­tills har man fått gå till jobb och sko­la, ef­ter skärp­ning­en mås­te man hål­la sig hem­ma tills det är sä­kert att man in­te bär på smit­tan.

So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et hop­pas ock­så att di­stans­ar­be­tet ska fort­sät­ta och fö­re­slår en ro­ta­tion, så att al­la in­te finns på ar­bets­plat­sen sam­ti­digt. Det här trots att re­kom­men­da­tio­nen om di­stans­ar­be­te in­te läng­re gäl­ler, ett be­slut som man på mi­ni­s­te­ri­et in­te var nöjd med.

Se­mester­pe­ri­o­den går mot sitt slut och det ver­kar up­pen­bart att som­ma­ren har va­rit en skön svac­ka i epi­de­min. Nu står vi igen in­för den kras­sa co­ro­na­verk­lig­he­ten. Det finns ing­et skäl att drab­bas av pa­nik, men nog att va­ra för­sik­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.