När man le­der i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na är det sista man ska gö­ra att väl­ja en kan­di­dat med mins­ta lil­la risk att för­or­sa­ka po­li­tisk ska­da. Bi­den är i en så­dan si­tu­a­tion.

Ju­ri von Bons­dorff i ana­ly­sen in­för va­let av Joe Bi­dens par­häst i pre­si­dent­va­let i USA.

Hufvudstadsbladet - - News - JU­RI VON BONS­DORFF HBL:s med­ar­be­ta­re i Washing­ton D.C. ny­he­ter@hbl.fi

Joe Bi­den ha­de ur­sprung­li­gen lo­vat att of­fent­lig­gö­ra sin vice­pre­si­dent­kan­di­dat den här vec­kan men hit­tills har va­let om­ring­ats av en kom­pakt tyst­nad. För var­je dag som går ökar spän­ning­en, spe­ku­la­tio­ner­na och i vis­sa fall till och med kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er­na kring den kom­man­de par­häs­tens iden­ti­tet – vil­ket är bå­de för­stå­e­ligt och sam­ti­digt li­te för­vå­nan­de.

bru­kar säl­lan till­skri­vas en av­gö­ran­de be­ty­del­se för en pre­si­dent­kan­di­dats se­ger el­ler för­lust, men sam­ti­digt är kan­di­da­tens va­pen­dra­ga­re en­dast, som man bru­kar sä­ga i USA, ett hjärt­slag ifrån att pla­ce­ras på den mäk­ti­gas­te och kanske svå­ras­te po­li­tis­ka po­si­tio­nen i värl­den.

Det går att när­ma sig va­let av vice­pre­si­dent­kan­di­dat ur fle­ra oli­ka syn­vinklar. Man kan till ex­em­pel väl­ja en po­pu­lär gu­ver­nör från en våg­mäs­tar­del­stat för att få drag­hjälp där. En ur­ban li­be­ral kan­di­dat från New York el­ler San Fran­ci­sco vill even­tu­ellt väl­ja en mer mo­de­rat kan­di­dat från mel­lan­väs­tern för att in­te skräm­ma i väg de kon­ser­va­ti­va­re lands­ortsväl­jar­na. En ung svart ny­kom­ling som Ba­rack Oba­ma val­de en äld­re vit man med myc­ket er­fa­ren­het av det po­li­tis­ka spe­let i Washing­ton.

Fast vi in­te kän­ner till Joe Bi­dens val än så länge vet vi re­dan vil­ken förs­ta mar­ke­ring han gjort.

Re­dan för fle­ra må­na­der se­dan sa­de Bi­den att han kom­mer att väl­ja en kvin­na som sin vice­pre­si­dent­kan­di­dat. Många tror att den kvin­nan dess­utom kom­mer va­ra svart. Det skul­le i så fall va­ra en klar sig­nal till två väl­jar­grup­per av cen­tral be­ty­del­se i va­let i no­vem­ber.

Bland fa­vo­ri­ter­na på slut­tam­pen nämns bland and­ra Su­san Rice, Ka­ma­la Har­ris, Eli­sa­beth War­ren, Tam­my Duckworth och över­rask­nings­nam­net Ka­ren Bass.

Rice, afro­a­me­ri­kan, var Oba­mas na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd­gi­va­re och är god vän med Bi­den. Det kan räk­nas till hen­nes för­del ef­tersom Bi­den sägs sö­ka ett kom­pan­jon­skap med sin vice­pre­si­dent, likt den re­la­tion han ha­de med Ba­rack Oba­ma.

Ka­ma­la Har­ris, med för­äld­rar från Ja­mai­ca och In­di­en, har ock­så tip­pats ha en god chans. Se­na­torn från Ka­li­for­ni­en är kva­li­fi­ce­rad och på många sätt som klippt och sku­ren för rol­len. Men det vis­kas om ett miss­nö­je bland vis­sa Bi­den-råd­gi­va­re, som minns Ka­ma­la Har­ris at­tac­ker mot Bi­den i ra­sis­m­frå­gan un­der pri­mär­va­let i fjol. Det kan va­ra sant el­ler en­dast ryk­ten som plan­te­rats i pres­sen för att mot­ar­be­ta Har­ris chan­ser.

Eli­sa­beth War­ren kun­de even­tu­ellt loc­ka en del av de pro­gres­si­va väns­ter­väl­jar­na som är myc­ket skep­tis­ka el­ler till och med fi­ent­li­ga till Bi­den, men hen­nes hud­färg kan lig­ga hen­ne i fa­tet den här gång­en.

Ka­ren Bass är det sto­ra över­rask­nings­nam­net som är vi­da re­spek­te­rat i de po­li­tis­ka kret­sar­na och okänt ut­an­för dem. Hen­nes ti­di­ga­re Ku­ba­sym­pa­ti­er kan dock bli hen­nes fall.

Om Joe Bi­den blir pre­si­dent blir han den älds­ta att till­trä­da pos­ten nå­gon­sin. Med tan­ke på att hans störs­ta mis­sion är att, som han själv sä­ger, åter­stäl­la ord­ning­en ef­ter Do­nald Trumps man­dat­pe­ri­od och lap­pa na­tio­nens sar­ga­de själ, är det må­hän­da mer tro­ligt än med ti­di­ga­re ål­der­stig­na kan­di­da­ter att Bi­den, skul­le han vin­na va­let, blir pre­si­dent för en­dast fy­ra år. Mot den bak­grun­den är Bi­dens be­slut be­ty­del­se­fullt.

vice­pre­si­den­ten än väl­jer kan man va­ra sä­ker på en sak. De oli­ka aspi­ran­ter­na grans­kas just nu från topp till tå för att hit­ta po­ten­ti­el­la svag­he­ter el­ler obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar som kan le­da till po­li­tis­ka skan­da­ler. När man le­der i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na är det sista man ska gö­ra att väl­ja en kan­di­dat med mins­ta lil­la risk att för­or­sa­ka po­li­tisk ska­da. Bi­den är i en så­dan si­tu­a­tion.

När John McCain 2008 val­de Sa­rah Pa­lin ha­de han näs­tan ing­et att för­lo­ra läng­re. Det var en risk­tag­ning med möj­lig­het till rik ut­del­ning­en. Chans­ning­en gav McCains kam­panj en in­jek­tion av ener­gi när Pal­ins folk­li­ga charm tog re­pu­bli­ka­ner­na med storm. Men snabbt blot­ta­des hen­nes okun­skap och hon kra­scha­de spek­ta­ku­lärt och på ett sätt som i slutän­dan be­fläc­ka­de John McCain själv.

Det är ett öde som Bi­den vill und­vi­ka till var­je pris.

Re­dan för fle­ra må­na­der se­dan sa­de Bi­den att han kom­mer väl­ja en kvin­na som sin vice­pre­si­dent­kan­di­dat. Många tror att den kvin­nan dess­utom kom­mer va­ra svart. Det skul­le i så fall va­ra en klar sig­nal till två väl­jar­grup­per av cen­tral be­ty­del­se i va­let i no­vem­ber.

FO­TO: MARK MAKELA/ LEHTIKUVA–GET­TY IMA­GES–AFP

FO­TO: JOS­HUA ROBERTS/LEHTIKUVA-AFP

De­mo­kra­ter­nas po­pre­si­dent­kan­di­dat Joe Bi­den vän­tas pre­sen­te­ra sin vice­pre­si­dent­kan­di­dat i da­gar­na. När två av värl­dens mäk­ti­gas­te jobb står på spel är kri­te­ri­er­na sten­hår­da: inga svag­he­ter och inga obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar får dy­ka upp.

Vem den for­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.