Präs­ter kan få väl­ja att vi­ga sam­kö­na­de par

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ARI SUND­BERG/SPT

Den evan­ge­lisk-lut­hers­ka kyr­kans bis­ko­par når in­te sam­för­stånd i frå­gan om kyrk­lig vig­sel av sam­kö­na­de par.

Bisko­pen i Borgå stift, Bo-Gö­ran Åstrand stic­ker in­te un­der stol med att det rå­der skil­da me­ning­ar bland kyr­kans bis­ko­par i frå­gan om kyrk­lig vig­sel av sam­kö­na­de par.

– Det har va­rit svårt att hit­ta en sam­syn och det er­kän­ner vi, sä­ger Åstrand ef­ter att bis­kopsmö­tet på tors­da­gen för­sök­te fin­na en ge­men­sam lin­je.

Det var kyr­komö­tet 2018 som bad bis­kopsmö­tet att ut­re­da al­ter­na­tiv för en lös­ning på den rå­dan­de oe­nig­he­ten om äk­ten­skaps­sy­nen. På tors­da­gen pre­sen­te­ra­de bis­kopsmö­tet sitt svar till kyr­komö­tet.

– Be­hand­ling­en vid bis­kopsmö­tet har dra­git ut på ti­den ef­tersom man vän­tat på att nya bis­ko­par ska till­trä­da vid de stift där ett byte var ak­tu­ellt, sä­ger Åstrand.

När mö­tet nu kom till skott kun­de man kon­sta­te­ra att man in­te kan nå enig­het om sam­kö­na­de par ska kun­na få en kyrk­lig vig­sel el­ler in­te.

– Jag tyc­ker det är bra att vi kan er­kän­na att vi in­te har en sam­syn. Det finns många syn­vinklar i den här frå­gan, det gäl­ler för oss i kyr­kan att kla­ra av att le­va med oli­ka åsik­ter och fö­ra en re­spekt­full dis­kus­sion.

Bis­kopsmö­tet kun­de än­då enas på en punkt.

– Man kun­de tän­ka sig en mo­dell där kyr­kan be­hål­ler sin tra­di­tio­nel­la syn på äk­ten­ska­pet, men där en en­skild präst själv kun­de väl­ja att vi­ga ett sam­kö­nat par.

Den­na punkt kom­mer nu kyr­komö­tet att få ta ställ­ning till näs­ta vec­ka.

Åstrand sä­ger att det är en mo­dell som al­la in­te kan om­fat­ta men att det än­då är en lös­ning som kyr­kan kun­de le­va med. Det är upp till kyr­komö­tet att ta ställ­ning till för­sla­get.

Man vet i dag mer om män­ni­skans sex­u­a­li­tet än vad man ve­tat ti­di­ga­re. För att va­ra tro­vär­dig i sitt bud­skap be­hö­ver kyr­kan fin­na en lös­ning där det tra­di­tio­nel­la kan mö­ta da­gens sam­häl­le, sä­ger Åstrand.

– Det gäl­ler att hit­ta de skär­nings­punk­ter där det tid­lö­sa kan mö­ta sam­ti­den, där det finns ut­rym­me för kyr­kan att be­kräf­ta en ut­veck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.