Dub­belt fler kla­go­mål om äldre­vår­den till JO

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Co­ro­nae­pi­de­min har lett till dub­belt fler kla­go­mål om äldre­omsor­gen. För till­fäl­let finns det cir­ka 60 kla­go­mål som hand­lar om äldre­omsor­gen, rät­ten till be­sök på bo­en­de el­ler ål­der­doms­hem. De fles­ta kla­gomå­len kom­mer från stör­re stä­der, mest från Helsing­fors, rap­por­te­rar Yle.

Äld­re ju­sti­ti­e­om­buds­man­na­sek­re­te­ra­re Lotta Hä­meen-Ant­ti­la upp­ger för Yle att många an­hö­ri­ga är upp­rör­da över att be­söks­för­bu­det än­nu är i kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.